-

خواننده: ابوالحسن خوشرو، علی خواستار الاشتی

album art
This text will be replaced with a player.