تکنوازی و دو نوازی | بامداد ملکی

اکنون

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد (چند ضربی) "سه گاه" 02:27 0 599 تومان
2 بداهه نوازی (کرشمه، زنگوله) "سه گاه" 01:53 0 599 تومان
3 هفت ضربی (برا اساس زنگ شتر) "سه گاه" 03:22 0 599 تومان
4 بداهه نوازی (زابل، مویه) "سه گاه" 01:12 0 599 تومان
5 پنج ضربی (بر اساس زابل، مویه) "سه گاه" 02:09 0 599 تومان
6 بداهه نوازی (مخالف) "سه گاه" 03:58 0 599 تومان
7 دو ضربی (مخالف) مایه دشتی "سه گاه" 04:11 0 599 تومان
8 قطعه ی پدر "سه گاه" 03:46 0 599 تومان
9 بداهه نوازی (حاجیانی، دشتی،...) "سه گاه" 06:36 0 599 تومان
10 شش ضربی (دشتی) نوا "سه گاه" 02:25 0 599 تومان
11 ضربی بداهه نوازی (بر اساس گَردانیه) "نوا" 04:12 0 599 تومان
12 بداهه نوازی (درآمد، گردانیه،...) "نوا" 04:57 0 599 تومان
13 شانزده ضربی (بر اساس نهفت و نشابورک) "نوا" 01:55 0 599 تومان
14 بداهه نوازی (مجُسلی، عشاق) "نوا" 01:21 0 599 تومان
15 قطعه اکنون "نوا" 03:42 0 599 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.