Vocal | امیر مردانه

Taranomi Baraye Sobh

6,000Toman (0 )
# Title
1 همسفر 07:27 0 600 Toman
2 نی و آواز 08:40 0 600 Toman
3 آهنگ راه 03:05 0 600 Toman
4 تکنوازی سه تار 02:55 0 600 Toman
5 بی تاب 03:14 0 600 Toman
6 تار و آواز 05:58 0 600 Toman
7 درون مه 06:06 0 600 Toman
8 تکنوازی عود 03:17 0 600 Toman
9 ترنمی برای صبح 04:44 0 600 Toman
10 تکنوازی کمانچه 01:42 0 600 Toman
11 شعر و جویبار 04:22 0 600 Toman
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.