تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

اشک (دشتی) - گنجینه هنر موسیقی ایران 4

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (دشتی) 05:17 7 899 تومان
2 درآمد (دشتی) 06:24 0 899 تومان
3 چهارمضراب (دشتی) 14:21 0 899 تومان
4 اوج (دشتی) 03:52 2 899 تومان
5 قطعه ی دو ضربی (دشتی) 06:09 0 899 تومان
6 ادامه ی اوج، فرود (دشتی) 02:29 0 899 تومان
7 تکرار پیش درآمد (دشتی) 02:28 0 899 تومان
8 عشاق (دشتی) 08:41 0 899 تومان
9 قطعه ی ضربی (دشتی) 03:58 0 899 تومان
10 تکرار پیش درآمد 2 (دشتی) 02:14 0 899 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.