تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

الهام (چهارگاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران 6

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (چهارگاه) 03:27 0 599 تومان
2 مقدمه (چهارگاه) 01:39 0 599 تومان
3 چهارمضراب (چهارگاه) 09:48 0 599 تومان
4 درآمد، زابل (چهارگاه) 01:43 0 599 تومان
5 قطعه ی دو ضربی (چهارگاه) 06:32 0 599 تومان
6 ادامه (چهارگاه) 01:07 0 599 تومان
7 زابل، حصار (چهارگاه) 05:33 0 599 تومان
8 مخالف (چهارگاه) 01:08 0 599 تومان
9 چهارمضراب مخالف (چهارگاه) 09:37 0 599 تومان
10 ادامه ی مخالف (چهارگاه) 01:10 0 599 تومان
11 مثنوی مخالف (چهارگاه) 01:28 0 599 تومان
12 ادامه ی مخالف (چهارگاه) 01:31 0 599 تومان
13 مخالف، فرود (چهارگاه) 04:21 0 599 تومان
14 منصوری، چهارمضراب (چهارگاه) 05:42 0 599 تومان
15 ادامه ی منصوری، فرود (چهارگاه) 04:27 0 599 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.