تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

دل ربا (راست پنج گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران 7

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (راست پنج گاه) 01:49 0 799 تومان
2 درآمد (راست پنج گاه) 03:05 0 799 تومان
3 چهارمضراب (راست پنج گاه) 10:13 0 799 تومان
4 ادامه ی درآمد، نغمه (راست پنج گاه) 08:10 0 799 تومان
5 ضربی زنگوله، فرود (راست پنج گاه) 06:53 0 799 تومان
6 نی ریز (راست پنج گاه) 04:17 0 799 تومان
7 چهارمضراب 2 (راست پنج گاه) 05:39 0 799 تومان
8 پنج گاه، سپهر (راست پنج گاه) 12:26 0 799 تومان
9 چهارمضراب 3 (راست پنج گاه) 04:57 0 799 تومان
10 مبرقع، نفیر فرنگ، کمند و فرود (راست پنج گاه) 01:41 0 799 تومان
11 قطعه ی سه ضربی، فرود (راست پنج گاه) 01:46 0 799 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.