گنجینه هنر موسیقی ایران

خلوت دل (اصفهان) - گنجینه هنر موسیقی ایران 8

تکنوازی و دو نوازی
(0 )

8,000 تومان
1 پیش درآمد (اصفهان) 05:50 1 499 تومان
2 درآمد (اصفهان) 01:29 0 499 تومان
3 درآمد 2 (اصفهان) 03:09 0 499 تومان
4 جامه دران (اصفهان) 01:08 0 499 تومان
5 ادامه (اصفهان) 03:35 0 499 تومان
6 چهارمضراب (اصفهان) 03:55 0 499 تومان
7 ادامه ی درآمد (اصفهان) 02:04 0 499 تومان
8 ادامه 2 (اصفهان) 02:05 0 499 تومان
9 قطعه ی سه ضربی (اصفهان) 03:32 0 499 تومان
10 بیات راجع (اصفهان) 01:13 0 499 تومان
11 ادامه ی بیات راجع (اصفهان) 02:17 0 499 تومان
12 قطعه ی سه ضربی (اصفهان) 05:43 0 499 تومان
13 ادامه ی بیات راجع 2 (اصفهان) 00:38 0 499 تومان
14 ادامه ی فرود (اصفهان) 04:21 0 499 تومان
15 عشاق (اصفهان) 01:48 0 499 تومان
16 ادامه ی عشاق (اصفهان) 01:14 0 499 تومان
17 چهارمضراب عشاق (اصفهان) 07:38 0 499 تومان
18 ادامه عشاق و فرود (اصفهان) 02:19 0 499 تومان
19 مثنوی (اصفهان) 01:52 0 499 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.