تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

غمزده (بیات ترک) - گنجینه هنر موسیقی ایران 9

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (بیات ترک) 05:50 0 499 تومان
2 مقدمه (بیات ترک) 03:21 0 499 تومان
3 قطعه دو ضربی (بیات ترک) 07:02 0 499 تومان
4 درآمد (بیات ترک) 01:32 0 499 تومان
5 دوگاه، فرود (بیات ترک) 01:51 0 499 تومان
6 چهارمضراب (بیات ترک) 10:41 0 499 تومان
7 ادامه ی درآمد (بیات ترک) 02:24 0 499 تومان
8 جامه دران (بیات ترک) 02:25 0 499 تومان
9 قطعه ی سه ضربی (بیات ترک) 05:18 0 499 تومان
10 ادامه ی جامه دران (بیات ترک) 01:57 4 499 تومان
11 چهارمضراب 2 (بیات ترک) 04:31 0 499 تومان
12 ادامه (بیات ترک) 00:56 0 499 تومان
13 تکرار پیش درآمد (بیات ترک) 01:20 0 499 تومان
14 فیلی (بیات ترک) 02:54 0 499 تومان
15 شکسته (بیات ترک) 02:36 0 499 تومان
16 ضربی شکسته (بیات ترک) 04:12 0 499 تومان
17 ادامه ی شکسته، فرود (بیات ترک) 02:21 0 499 تومان
18 مثنوی (بیات ترک) 02:13 0 499 تومان
19 تکرار پیش درآمد 2 (بیات ترک) 02:05 0 499 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.