گنجینه هنر موسیقی ایران

شوق (سه گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران 10

تکنوازی و دو نوازی
(0 )

8,000 تومان
1 پیش درآمد (سه گاه) 05:24 0 499 تومان
2 درآمد، چهارمضراب (سه گاه) 08:31 0 499 تومان
3 درآمد (سه گاه) 00:49 0 499 تومان
4 ادامه ی درآمد (سه گاه) 01:50 0 499 تومان
5 دوبیتی (سه گاه) 01:18 0 499 تومان
6 ادامه (سه گاه) 02:25 0 499 تومان
7 قطعه ی ضربی (سه گاه) 05:50 0 499 تومان
8 هدی، پهلوی و فرود (سه گاه) 03:29 0 499 تومان
9 قطعه ی دو ضربی، زابل (سه گاه) 04:36 0 499 تومان
10 بسته نگار (سه گاه) 01:28 0 499 تومان
11 زابل (سه گاه) 02:07 0 499 تومان
12 ادامه ی زابل، فرود (سه گاه) 01:50 0 499 تومان
13 چهارمضراب (سه گاه) 04:55 0 499 تومان
14 فرود (سه گاه) 00:41 0 499 تومان
15 مخالف (سه گاه) 01:07 0 499 تومان
16 قطعه ی سه ضربی مخالف (سه گاه) 05:53 0 499 تومان
17 ادامه ی مخالف (سه گاه) 01:01 0 499 تومان
18 چهارمضراب مخالف (سه گاه) 04:05 0 499 تومان
19 ادامه مخالف، فرود (سه گاه) 02:19 0 499 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.