تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

خزان (شور) - گنجینه هنر موسیقی ایران 11

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (شور) 03:16 0 999 تومان
2 درآمد (شور) 01:50 0 999 تومان
3 درآمد 2 (شور) 01:59 0 999 تومان
4 چهارمضراب (شور) 05:16 0 999 تومان
5 شهناز (شور) 05:18 0 999 تومان
6 قطعه ی دو ضربی (شور) 03:11 0 999 تومان
7 قجر، فرود (شور) 06:34 0 999 تومان
8 رضوی، فرود (شور) 10:43 0 999 تومان
9 تکرار پیش درآمد (شور) 04:42 0 999 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.