تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

گلریزان (نوا) - گنجینه هنر موسیقی ایران 12

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد باده پرستا (نوا) 02:53 1 699 تومان
2 مقدمه (نوا) 06:58 0 699 تومان
3 قطعه سه ضربی (نوا) 05:55 0 699 تومان
4 چهارمضراب (نوا) 08:26 0 699 تومان
5 نیشابورک، فرود (نوا) 07:53 1 699 تومان
6 رهاب و فرود (نوا) 05:15 0 699 تومان
7 بیات راجع (نوا) 04:49 0 699 تومان
8 چهارمضراب (نوا) 05:20 0 699 تومان
9 عراق (نوا) 15:39 0 699 تومان
10 چهارمضراب 2 (نوا) 04:23 0 699 تومان
11 ادامه ی عراق، فرود (نوا) 02:58 0 699 تومان
12 تکرار پیش درآمد باده پرستا (نوا) 03:22 0 699 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.