الکترونیک | فرشاد خشنود (باکتری خان)

روزگار جدید

4,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دعوت به صلح 01:41 0 500 تومان
2 صدای اردیبهشت (به به) 04:03 0 500 تومان
3 استخوانهای نرم 04:09 1 500 تومان
4 سایه های سفید 03:51 1 500 تومان
5 آسمان تاریک 02:55 0 500 تومان
6 برخیز ای دل 04:48 0 500 تومان
7 ذوب شده 02:41 0 500 تومان
8 شنا در آسمان (سوپرمن) 00:27 0 500 تومان
9 رنگین کمان سیاه و سفید 06:18 0 500 تومان
10 پایان (باید رفت) 07:05 0 500 تومان

اطلاعات

ناشر
پنج برگ هنر
خواننده
فرشاد خشنود (باکتری خان)
باکتری خان (ماکیچی)
ژانر
الکترونیک
سال انتشار
1394
کد مجوز
8293088
کد کتابخانه ملی
15579
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.