گروه نوازی | مظفر شفیعی

راست ۲

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (دستگاه راست پنجگاه) 03:43 0 799 تومان
2 درآمد،پروانه،روح افزا،نغمه،تحریر نیریز (دستگاه راست پنجگاه) 10:39 0 799 تومان
3 نغمه ی پنج ضربی (دستگاه راست پنجگاه) 01:58 0 799 تومان
4 بیات عجم،تحریر بحر نور،قرچه،رضوی،تحریر مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) 06:18 0 799 تومان
5 ضربی لنگ (10/8) (دستگاه راست پنجگاه) 01:46 0 799 تومان
6 پنجگاه،سپهر،درآمد راک،کرشمه ی راک،صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) 08:54 0 799 تومان
7 تصنیف قدیمی راک (دستگاه راست پنجگاه) 01:49 0 799 تومان
8 رنگ شهرآشوب (دستگاه راست پنجگاه) 04:09 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1391
کد مجوز
7450-90
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.