تکنوازی و دو نوازی | اسدالله ملک

آخرین دیدار

1,399 تومان (0 )
# عنوان
1 چهار مضراب سه گاه (ویلن، تار، تنبک) 05:19 0 199 تومان
2 چهار مضراب مخالف (ویلن، تار، تنبک) 06:21 0 199 تومان
3 چهار مضراب سه گاه (ویلن، سنتور، تنبک) 04:19 0 199 تومان
4 چهار مضراب مخالف (ویلن، سنتور، تنبک) 05:29 0 199 تومان
5 ضربی سه گاه 6/6 (ویلن، سنتور، تنبک) 04:38 0 199 تومان
6 ضربی شوشتری 6/8 (ویلن، سنتور، تنبک) 04:48 0 199 تومان
7 چهار ضربی افشاری 6/6 (ویلن، سنتور، تنبک) 06:50 0 199 تومان
8 چهار مضراب افشاری (ویلن، سنتور، تنبک) 03:40 0 199 تومان
9 دو ضربی افشاری (تار، ویلن، تنبک) 05:22 0 199 تومان

اطلاعات

خواننده
اسدالله ملک
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
3/4327ت

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.