مدرن | هوشیار خیام

تاتاری

10,299 تومان (0 )
# عنوان
1 گشایش 03:09 0 609 تومان
2 فوگ 02:59 0 609 تومان
3 تاتاری 02:52 0 609 تومان
4 جنوبی 03:54 0 609 تومان
5 سفید 04:37 0 609 تومان
6 سرمه 03:55 0 609 تومان
7 اسلیمی 05:05 0 609 تومان
8 خیابان بهار 02:31 0 609 تومان
9 پولک 00:38 0 609 تومان
10 رازقی 02:58 0 609 تومان
11 سونات دوم – موومان اول 03:08 0 609 تومان
12 سونات دوم – موومان دوم 01:39 0 609 تومان
13 سونات دوم – موومان سوم 02:33 0 609 تومان
14 سونات سوم – موومان اول 04:12 0 609 تومان
15 سونات سوم – موومان دوم 03:43 0 609 تومان
16 تاشکندی 02:48 0 609 تومان
17 بادهای شرقی می آیند 02:34 0 609 تومان

اطلاعات

خواننده
هوشیار خیام
ژانر
مدرن
سال انتشار
1386
کد مجوز
ک 3/5441
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.