1 رقص امید 03:04 0 609 تومان
2 شتر مرغ 03:02 0 609 تومان
3 سراب 02:02 0 609 تومان
4 شوق رفتن 04:44 0 609 تومان
5 تکه ای از آسمان 01:39 0 609 تومان
6 رقص زندگی 02:03 0 609 تومان
7 خواب و بیداری 05:03 0 609 تومان
8 فرار 03:32 0 609 تومان
9 آسمان در آب 01:42 0 609 تومان
10 آسمان 02:02 0 609 تومان
11 دست های کوچک 02:19 0 609 تومان
12 رقص نور 03:02 0 609 تومان
13 شوق وصال 05:42 0 609 تومان
14 خیال 03:05 0 609 تومان
15 وصال 05:02 0 609 تومان
16 سفر 02:26 0 609 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.