معاصر | امیر مهیار تفرشی پور

پندار

9,799 تومان (0 )
# عنوان
1 الژی برای هارپ، ویولن و ویولن سل 08:30 0 549 تومان
2 پندار برای فلوت 1 03:54 0 549 تومان
3 پندار برای فلوت 2 01:55 0 549 تومان
4 تصویرهای کودکی برای پیانو 1 00:25 0 549 تومان
5 تصویرهای کودکی برای پیانو 2 00:32 0 549 تومان
6 تصویرهای کودکی برای پیانو 3 00:48 0 549 تومان
7 تصویرهای کودکی برای پیانو 4 00:52 0 549 تومان
8 تصویرهای کودکی برای پیانو 5 01:07 0 549 تومان
9 تصویرهای کودکی برای پیانو 6 00:26 0 549 تومان
10 تصویرهای کودکی برای پیانو 7 00:50 0 549 تومان
11 تصویرهای کودکی برای پیانو 8 00:40 0 549 تومان
12 تصویرهای کودکی برای پیانو 9 00:33 0 549 تومان
13 تصویرهای کودکی برای پیانو 10 01:01 0 549 تومان
14 تصویرهای کودکی برای پیانو 11 01:15 0 549 تومان
15 تصویرهای کودکی برای پیانو 12 00:56 0 549 تومان
16 پندار برای کنترباس 05:38 0 549 تومان
17 پندار برای اُبوا 06:04 0 549 تومان
18 گفت و گو برای ویولن و پیانو 08:43 0 549 تومان

اطلاعات

خواننده
امیر مهیار تفرشی پور
ژانر
معاصر
سال انتشار
1392
کد مجوز
75820-91

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.