تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

انتظار (افشاری) - گنجینه هنر موسیقی ایران 2

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (افشاری) 03:30 0 699 تومان
2 درآمد (افشاری) 01:09 0 699 تومان
3 قطعه ی سه ضربی (افشاری) 08:28 0 699 تومان
4 ادامه ی درآمد (افشاری) 01:34 0 699 تومان
5 چهارمضراب، فرود (افشاری) 10:48 0 699 تومان
6 ادامه ی درآمد 2 (افشاری) 02:08 0 699 تومان
7 ادامه (افشاری) 02:03 0 699 تومان
8 قطعه ی دو ضربی (افشاری) 07:04 0 699 تومان
9 قرایی، نهیب (افشاری) 01:19 0 699 تومان
10 قرایی، نهیب 2 (افشاری) 06:32 0 699 تومان
11 چهارمضراب قرایی (افشاری) 07:43 1 699 تومان
12 ادامه ی قرایی و نهیب (افشاری) 04:33 0 699 تومان
13 رهاب، فرود (افشاری) 02:43 0 699 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.