تکنوازی و دو نوازی | گنجینه هنر موسیقی ایران

محبت (همایون) - گنجینه هنر موسیقی ایران 3

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (همایون) 03:49 3 699 تومان
2 مقدمه (همایون) 04:15 0 699 تومان
3 قطعه سه ضربی (همایون) 05:11 0 699 تومان
4 چهارمضراب (همایون) 01:17 0 699 تومان
5 مقدمه ی درآمد همایون (همایون) 01:25 0 699 تومان
6 چهارمضراب 2 (همایون) 07:35 0 699 تومان
7 ادامه (همایون) 05:51 0 699 تومان
8 چکاوک (همایون) 02:08 5 699 تومان
9 چهارمضراب 3 (همایون) 08:01 0 699 تومان
10 اصفهان (همایون) 04:18 0 699 تومان
11 نی داوود (همایون) 02:45 0 699 تومان
12 قطعه سه ضربی بیداد (همایون) 05:44 0 699 تومان
13 نی داوود و بیداد (همایون) 03:45 0 699 تومان
14 راز و نیاز، فرود (همایون) 02:35 0 699 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.