تکنوازی و دو نوازی | عبدالنقی افشارنیا

ردیف نی (مقدماتی) 2

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد اول (دستگاه شور) 01:00 0 299 تومان
2 درآمد دوم (دستگاه شور) 00:49 0 299 تومان
3 ضربی شور (دستگاه شور) 00:53 0 299 تومان
4 کرشمه (دستگاه شور) 01:07 0 299 تومان
5 رهاوی (دستگاه شور) 01:13 0 299 تومان
6 آواز (دستگاه شور) 01:53 0 299 تومان
7 نغمه (دستگاه شور) 01:09 0 299 تومان
8 زیرکش سلمک (دستگاه شور) 01:04 0 299 تومان
9 حزین (دستگاه شور) 01:00 0 299 تومان
10 سلمک (دستگاه شور) 00:45 0 299 تومان
11 گلریز (دستگاه شور) 00:17 0 299 تومان
12 نشیب و فراز (دستگاه شور) 00:26 0 299 تومان
13 مجلس افروز (دستگاه شور) 00:26 0 299 تومان
14 صفا (دستگاه شور) 00:19 0 299 تومان
15 دوبیتی (دستگاه شور) 00:28 0 299 تومان
16 گریلی (دستگاه شور) 02:24 0 299 تومان
17 شهناز (دستگاه شور) 01:51 0 299 تومان
18 قرچه (دستگاه شور) 00:19 0 299 تومان
19 رضوی (دستگاه شور) 02:03 0 299 تومان
20 حسینی (دستگاه شور) 00:59 0 299 تومان
21 هشتری (دستگاه شور) 00:56 0 299 تومان
22 چهارمضراب (دستگاه همایون) 01:05 0 299 تومان
23 درآمد (دستگاه همایون) 01:00 0 299 تومان
24 کرشمه (دستگاه همایون) 01:21 0 299 تومان
25 گوشه ی چهارگاه (دستگاه همایون) 00:51 0 299 تومان
26 موالیان (دستگاه همایون) 00:56 0 299 تومان
27 چکاوک (دستگاه همایون) 00:59 0 299 تومان
28 طرز (دستگاه همایون) 01:36 0 299 تومان
29 بیداد (دستگاه همایون) 01:38 0 299 تومان
30 نی داوود (دستگاه همایون) 02:22 0 299 تومان
31 لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 00:53 0 299 تومان
32 عشاق (دستگاه همایون) 02:18 0 299 تومان
33 شوشتری (دستگاه همایون) 01:42 0 299 تومان
34 بختیاری (دستگاه همایون) 01:38 0 299 تومان
35 درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 00:42 0 299 تومان
36 درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 01:18 0 299 تومان
37 بسته نگار (آواز بیات اصفهان) 00:57 0 299 تومان
38 جامه دران (آواز بیات اصفهان) 01:41 0 299 تومان
39 دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 00:45 0 299 تومان
40 بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 00:35 0 299 تومان
41 حزین (آواز بیات اصفهان) 00:34 0 299 تومان
42 عشاق (آواز بیات اصفهان) 00:46 0 299 تومان
43 سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 00:55 0 299 تومان
44 شاه ختایی (آواز بیات اصفهان) 01:20 0 299 تومان
45 مثنوی (آواز بیات اصفهان) 01:48 0 299 تومان

اطلاعات

خواننده
عبدالنقی افشارنیا
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
6209
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.