تکنوازی و دو نوازی | عبدالنقی افشارنیا

ردیف نی (مقدماتی) 3

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 چهارمضراب (دستگاه ماهور) 00:59 5 299 تومان
2 درآمد (دستگاه ماهور) 01:20 0 299 تومان
3 کرشمه (دستگاه ماهور) 01:23 1 299 تومان
4 گشایش (دستگاه ماهور) 01:00 1 299 تومان
5 داد (دستگاه ماهور) 01:30 1 299 تومان
6 خسروانی (دستگاه ماهور) 01:08 2 299 تومان
7 دلکش (دستگاه ماهور) 01:29 1 299 تومان
8 خاوران (دستگاه ماهور) 01:22 0 299 تومان
9 نیشابورک (دستگاه ماهور) 00:59 0 299 تومان
10 فیلی (دستگاه ماهور) 00:38 0 299 تومان
11 حصار (دستگاه ماهور) 00:27 0 299 تومان
12 فرود (دستگاه ماهور) 00:28 0 299 تومان
13 نهیب (دستگاه ماهور) 01:31 0 299 تومان
14 چهارپاره - نصیر خانی (دستگاه ماهور) 02:32 0 299 تومان
15 نیریز (دستگاه ماهور) 01:41 0 299 تومان
16 شکسته (دستگاه ماهور) 02:06 0 299 تومان
17 راک کشمیر (دستگاه ماهور) 01:07 0 299 تومان
18 ساقی نامه (دستگاه ماهور) 01:09 1 299 تومان
19 صوفی نامه (دستگاه ماهور) 01:19 1 299 تومان
20 کشته (دستگاه ماهور) 01:05 0 299 تومان
21 درآمد اول (دستگاه سه گاه) 00:57 0 299 تومان
22 درآمد دوم (دستگاه سه گاه) 01:06 0 299 تومان
23 پیش زنگوله (دستگاه ماهور) 00:39 0 299 تومان
24 زنگوله (دستگاه ماهور) 00:54 0 299 تومان
25 زابل (دستگاه ماهور) 00:30 0 299 تومان
26 مویه (دستگاه ماهور) 01:10 0 299 تومان
27 مخالف (دستگاه ماهور) 01:01 0 299 تومان
28 بسته نگار (دستگاه ماهور) 01:19 0 299 تومان
29 مغلوب (دستگاه ماهور) 00:19 0 299 تومان
30 نغمه ی مغلوب (دستگاه ماهور) 01:26 0 299 تومان
31 دوبیتی (دستگاه ماهور) 01:39 0 299 تومان
32 مثنوی (دستگاه ماهور) 01:48 1 299 تومان
33 درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 00:52 0 299 تومان
34 درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 00:44 0 299 تومان
35 کرشمه (دستگاه چهارگاه) 01:03 0 299 تومان
36 پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) 00:43 0 299 تومان
37 زنگوله (دستگاه چهارگاه) 00:37 0 299 تومان
38 نغمه (دستگاه چهارگاه) 00:59 0 299 تومان
39 زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 01:17 0 299 تومان
40 زابل (دستگاه چهارگاه) 01:11 0 299 تومان
41 مویه (دستگاه چهارگاه) 00:51 0 299 تومان
42 حصار (دستگاه چهارگاه) 00:57 0 299 تومان
43 مخالف (دستگاه چهارگاه) 00:36 0 299 تومان
44 مغلوب (دستگاه چهارگاه) 01:06 0 299 تومان
45 حزان (دستگاه چهارگاه) 00:39 0 299 تومان
46 هدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 00:52 0 299 تومان
47 رجز (دستگاه چهارگاه) 00:50 0 299 تومان
48 منصوری (دستگاه چهارگاه) 01:41 0 299 تومان
49 فرود (دستگاه چهارگاه) 00:43 0 299 تومان

اطلاعات

خواننده
عبدالنقی افشارنیا
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
6209
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.