تکنوازی و دو نوازی | گروه همنوازان نفیر

ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر خان شهنازی (دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز دشتی)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه شور 00:04 0 299 تومان
2 پیش درآمد شور (دستگاه شور) 05:47 0 299 تومان
3 درآمد کرشمه (دستگاه شور) 01:15 0 299 تومان
4 چهارمضراب 1 (دستگاه شور) 01:52 0 299 تومان
5 درآمد اول (دستگاه شور) 00:24 0 299 تومان
6 درآمد دوم (دستگاه شور) 00:47 0 299 تومان
7 آواز نغمه (دستگاه شور) 00:36 0 299 تومان
8 کرشمه 1 (دستگاه شور) 00:53 0 299 تومان
9 گوشه ی ترک (دستگاه شور) 00:16 0 299 تومان
10 چهارمضراب گوشه ی ترک (دستگاه شور) 00:40 0 299 تومان
11 تحریر فرود (دستگاه شور) 00:12 0 299 تومان
12 حزین و فرود (دستگاه شور) 00:37 0 299 تومان
13 عزال و کرشمه (دستگاه شور) 00:39 0 299 تومان
14 آواز (دستگاه شور) 00:59 0 299 تومان
15 فرودآور - کرشمه (دستگاه شور) 00:36 0 299 تومان
16 فرود، هشتری و فرود به شور (دستگاه شور) 00:44 0 299 تومان
17 عزال (دستگاه شور) 00:16 0 299 تومان
18 دوضربی، فرود به شور (دستگاه شور) 01:04 0 299 تومان
19 شهناز (دستگاه شور) 00:13 0 299 تومان
20 کرشمه 2 (دستگاه شور) 00:29 0 299 تومان
21 کرشمه رضوی (دستگاه شور) 00:34 0 299 تومان
22 قرچه (دستگاه شور) 00:22 0 299 تومان
23 کرشمه ی رضوی - اوج (دستگاه شور) 00:10 0 299 تومان
24 چهارمضراب 2 (دستگاه شور) 00:18 0 299 تومان
25 تحریر فرود شهناز (دستگاه شور) 00:13 0 299 تومان
26 گریلی (دستگاه شور) 02:41 0 299 تومان
27 فرود به شور (دستگاه شور) 00:15 0 299 تومان
28 رنگ شور (دستگاه شور) 01:44 0 299 تومان
29 پیش درآمد بوعطا (آواز بوعطا) 00:04 0 299 تومان
30 درآمد اول (آواز بوعطا) 04:40 0 299 تومان
31 درآمد اول (آواز بوعطا) 00:26 0 299 تومان
32 درآمد دوم (آواز بوعطا) 00:46 0 299 تومان
33 کرشمه (آواز بوعطا) 00:58 0 299 تومان
34 سیخی (آواز بوعطا) 00:28 0 299 تومان
35 چهارمضراب (آواز بوعطا) 01:46 0 299 تومان
36 فرود به شور (آواز بوعطا) 00:55 0 299 تومان
37 درآمد حجاز (آواز بوعطا) 00:12 0 299 تومان
38 عشاق - اوج و ادامه ی حجاز (آواز بوعطا) 00:44 0 299 تومان
39 چهارمضراب حجاز (آواز بوعطا) 01:33 0 299 تومان
40 ادامه ی حجاز (آواز بوعطا) 00:32 0 299 تومان
41 عشاق - اوج 1 (آواز بوعطا) 00:56 0 299 تومان
42 گوشه ی ترک (آواز بوعطا) 00:05 0 299 تومان
43 چهارمضراب ترک (آواز بوعطا) 00:46 0 299 تومان
44 دوضربی (آواز بوعطا) 01:16 0 299 تومان
45 مثنوی (آواز بوعطا) 01:26 0 299 تومان
46 عشاق - اوج 2 (آواز بوعطا) 01:05 0 299 تومان
47 گیلکی (آواز بوعطا) 00:39 0 299 تومان
48 رنگ ابوعطا (آواز بوعطا) 01:56 0 299 تومان
49 آواز دشتی 00:04 0 299 تومان
50 پیش درآمد دشتی (آواز دشتی) 06:10 0 299 تومان
51 درآمد اول (آواز دشتی) 00:19 0 299 تومان
52 چهارمضراب 1 (آواز دشتی) 00:58 0 299 تومان
53 درآمد دوم (آواز دشتی) 00:52 0 299 تومان
54 آواز 1 (آواز دشتی) 01:00 0 299 تومان
55 آواز 2 (آواز دشتی) 00:49 0 299 تومان
56 چهارمضراب عشاق (آواز دشتی) 00:30 0 299 تومان
57 آواز عشق (آواز دشتی) 00:36 0 299 تومان
58 فرود به دشتی و سارنگ (آواز دشتی) 00:36 0 299 تومان
59 گوشه ی ترک (آواز دشتی) 00:06 0 299 تومان
60 چهارمضراب 2 (آواز دشتی) 00:46 0 299 تومان
61 آواز ترک و فرود به دشتی (آواز دشتی) 00:55 0 299 تومان
62 مثنوی (آواز دشتی) 00:40 0 299 تومان
63 غم انگیز (آواز دشتی) 00:54 0 299 تومان
64 فرود دشتستانی (آواز دشتی) 00:19 0 299 تومان
65 رنگ دشتی (آواز دشتی) 01:26 0 299 تومان

اطلاعات

خواننده
گروه همنوازان نفیر
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
7135
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.