گروه همنوازان نفیر

ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر خان شهنازی (آواز بیات ترک، آواز افشاری)

تکنوازی و دو نوازی
(0 )

5,999 تومان
1 آواز افشاری 00:04 0 299 تومان
2 پیش درآمد افشاری (آواز افشاری) 06:08 0 299 تومان
3 درآمد اول (آواز افشاری) 00:43 0 299 تومان
4 چهارمضراب (آواز افشاری) 00:35 0 299 تومان
5 آواز (آواز افشاری) 00:22 0 299 تومان
6 کرشمه (آواز افشاری) 00:34 0 299 تومان
7 درآمد دوم (آواز افشاری) 00:10 0 299 تومان
8 درآمد سوم (آواز افشاری) 00:41 0 299 تومان
9 درآمد چهارم (آواز افشاری) 00:16 0 299 تومان
10 چهارمضراب و تحریر آواز (آواز افشاری) 00:57 0 299 تومان
11 درآمد پنجم (آواز افشاری) 00:25 0 299 تومان
12 نهیب (آواز افشاری) 01:23 0 299 تومان
13 رهاب (آواز افشاری) 00:41 0 299 تومان
14 مثنوی (آواز افشاری) 01:18 0 299 تومان
15 گریلی و ادامه ی رهاب (آواز افشاری) 01:39 0 299 تومان
16 فرود (آواز افشاری) 00:31 0 299 تومان
17 رنگ افشاری (آواز افشاری) 03:10 0 299 تومان
18 آواز بیات ترک 00:04 0 299 تومان
19 پیش درآمد بیات ترک (آواز بیات ترک) 02:53 0 299 تومان
20 چهارمضراب (آواز بیات ترک) 01:58 0 299 تومان
21 برداشت (آواز بیات ترک) 00:22 0 299 تومان
22 درآمد اول (آواز بیات ترک) 00:20 0 299 تومان
23 درآمد دوم - کرشمه (آواز بیات ترک) 00:34 0 299 تومان
24 درآمد سوم (آواز بیات ترک) 00:16 0 299 تومان
25 درآمد چهارم (آواز بیات ترک) 00:09 0 299 تومان
26 درآمد پنجم (آواز بیات ترک) 00:21 0 299 تومان
27 درآمد ششم (آواز بیات ترک) 00:38 0 299 تومان
28 درآمد هفتم (آواز بیات ترک) 00:13 0 299 تومان
29 فیلی (آواز بیات ترک) 00:15 0 299 تومان
30 دلکش (آواز بیات ترک) 00:37 0 299 تومان
31 کرشمه ی دلکش (آواز بیات ترک) 00:32 0 299 تومان
32 چهارمضراب (آواز بیات ترک) 00:31 0 299 تومان
33 ادامه ی دلکش در شور (آواز بیات ترک) 00:43 0 299 تومان
34 چهارمضراب گوشه ی ابوعطا (آواز بیات ترک) 02:27 0 299 تومان
35 گوشه ی افشاری و چهارمضراب (آواز بیات ترک) 01:33 0 299 تومان
36 رهاب (آواز بیات ترک) 00:48 0 299 تومان
37 فرود به ترک (آواز بیات ترک) 00:16 0 299 تومان
38 مثنوی (آواز بیات ترک) 01:22 0 299 تومان
39 ضربی (آواز بیات ترک) 01:25 0 299 تومان
40 گریلی (آواز بیات ترک) 01:41 0 299 تومان
41 فرود به دلکش (آواز بیات ترک) 00:13 0 299 تومان
42 فرود به ترک (آواز بیات ترک) 00:37 0 299 تومان
43 رنگ بیات ترک (آواز بیات ترک) 03:06 0 299 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.