تکنوازی و دو نوازی | گروه همنوازان نفیر

ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر خان شهنازی (دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه سه گاه 00:04 0 299 تومان
2 ضربی سه گاه - صلح (دستگاه سه گاه) 04:46 0 299 تومان
3 ضربی سه گاه - جنگ (دستگاه سه گاه) 02:09 0 299 تومان
4 چهارمضراب (دستگاه سه گاه) 03:05 0 299 تومان
5 درآمد اول (دستگاه سه گاه) 00:29 0 299 تومان
6 چهارمضراب 1 (دستگاه سه گاه) 00:23 0 299 تومان
7 ادامه ی آواز سه گاه (دستگاه سه گاه) 00:18 0 299 تومان
8 درآمد دوم (دستگاه سه گاه) 00:20 0 299 تومان
9 درآمد سوم (دستگاه سه گاه) 00:55 0 299 تومان
10 چهارمضراب 2 (دستگاه سه گاه) 00:35 0 299 تومان
11 ادامه ی آواز (دستگاه سه گاه) 00:40 0 299 تومان
12 کرشمه (دستگاه سه گاه) 00:24 0 299 تومان
13 فرود 1 (دستگاه سه گاه) 00:15 0 299 تومان
14 چهارمضراب 2 (دستگاه سه گاه) 00:36 0 299 تومان
15 فرود 2 (دستگاه سه گاه) 00:17 0 299 تومان
16 حصار و فرود (دستگاه سه گاه) 01:34 0 299 تومان
17 مویه (دستگاه سه گاه) 01:07 0 299 تومان
18 زابل (دستگاه سه گاه) 00:04 0 299 تومان
19 چهارمضراب زابل (دستگاه سه گاه) 00:53 0 299 تومان
20 ادامه ی زابل (دستگاه سه گاه) 00:37 0 299 تومان
21 برداشت مخالف (دستگاه سه گاه) 00:18 0 299 تومان
22 درآمد اول مخالف (دستگاه سه گاه) 00:13 0 299 تومان
23 کرشمه ی مخالف 1 (دستگاه سه گاه) 00:25 0 299 تومان
24 کرشمه 1 (دستگاه سه گاه) 00:46 0 299 تومان
25 درآمد دوم مخالف (دستگاه سه گاه) 00:55 0 299 تومان
26 چهارمضراب مخالف 1 (دستگاه سه گاه) 00:40 0 299 تومان
27 مغلوب (دستگاه سه گاه) 01:12 0 299 تومان
28 درآمد سوم مخالف (دستگاه سه گاه) 00:12 0 299 تومان
29 چهارمضراب مخالف 2 (دستگاه سه گاه) 01:07 0 299 تومان
30 کرشمه ی مخالف 2 (دستگاه سه گاه) 00:58 0 299 تومان
31 چهارمضراب 3 (دستگاه سه گاه) 02:43 0 299 تومان
32 حالت مویه (دستگاه سه گاه) 00:35 0 299 تومان
33 فرود به مثنوی - حدی و پهلوی و کرشمه (دستگاه سه گاه) 00:54 0 299 تومان
34 دو ضربی (دستگاه سه گاه) 00:34 0 299 تومان
35 فرود 3 (دستگاه سه گاه) 00:52 0 299 تومان
36 رنگ سه گاه (دستگاه سه گاه) 02:57 0 299 تومان
37 دستگاه چهارگاه 00:04 0 299 تومان
38 پیش درآمد چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 05:32 0 299 تومان
39 چهارمضراب 1 (دستگاه چهارگاه) 01:30 0 299 تومان
40 کرشمه 1 (دستگاه چهارگاه) 01:09 0 299 تومان
41 درآمد (دستگاه چهارگاه) 00:42 0 299 تومان
42 چهارمضراب 2 (دستگاه چهارگاه) 01:02 0 299 تومان
43 ادامه ی آواز (دستگاه چهارگاه) 00:25 0 299 تومان
44 زابل (دستگاه چهارگاه) 00:24 0 299 تومان
45 چهارمضراب زابل 1 و ادامه ی آواز زابل (دستگاه چهارگاه) 01:06 0 299 تومان
46 کرشمه 2 (دستگاه چهارگاه) 00:39 0 299 تومان
47 چهارمضراب زابل 2 (دستگاه چهارگاه) 01:05 0 299 تومان
48 ادامه ی آواز زابل (دستگاه چهارگاه) 00:51 0 299 تومان
49 حصار (دستگاه چهارگاه) 01:20 0 299 تومان
50 فرود 1 (دستگاه چهارگاه) 00:18 0 299 تومان
51 مخالف (دستگاه چهارگاه) 00:06 0 299 تومان
52 کرشمه 3 (دستگاه چهارگاه) 00:53 0 299 تومان
53 چهارمضراب خالف (دستگاه چهارگاه) 00:36 0 299 تومان
54 کرشمه 4 (دستگاه چهارگاه) 00:43 0 299 تومان
55 مغلوب (دستگاه چهارگاه) 00:26 0 299 تومان
56 کرشمه 5 (دستگاه چهارگاه) 00:40 0 299 تومان
57 فرود 2 (دستگاه چهارگاه) 00:30 0 299 تومان
58 منصوری و کرشمه (دستگاه چهارگاه) 02:55 0 299 تومان
59 مثنوی حدی و پهلوی - و فرود (دستگاه چهارگاه) 01:51 0 299 تومان
60 رنگ چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 02:51 0 299 تومان
61 دو ضربی چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 01:36 0 299 تومان

اطلاعات

خواننده
گروه همنوازان نفیر
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
7135
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.