تکنوازی و دو نوازی | گروه همنوازان نفیر

ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر خان شهنازی (دستگاه ماهور، دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه ماهور 00:04 0 299 تومان
2 پیش درآمد ماهور (دستگاه ماهور) 04:58 0 299 تومان
3 درآمد (دستگاه ماهور) 00:48 0 299 تومان
4 چهارمضراب (دستگاه ماهور) 01:01 0 299 تومان
5 کرشمه (دستگاه ماهور) 00:56 0 299 تومان
6 درآمد (دستگاه ماهور) 00:36 0 299 تومان
7 داد (دستگاه ماهور) 00:17 0 299 تومان
8 چهارمضراب داد (دستگاه ماهور) 00:56 0 299 تومان
9 فیلی و کرشمه ی فیلی (دستگاه ماهور) 01:13 0 299 تومان
10 دلکش (دستگاه ماهور) 00:15 0 299 تومان
11 چهارمضراب دلکش (دستگاه ماهور) 01:33 0 299 تومان
12 گوشه ی ابوعطا و چهارمضراب (دستگاه ماهور) 01:24 0 299 تومان
13 نیریز، چهارمضراب و فرود (دستگاه ماهور) 01:50 0 299 تومان
14 راک (دستگاه ماهور) 00:17 0 299 تومان
15 صفیر راک و چهارمضراب (دستگاه ماهور) 00:43 0 299 تومان
16 کرشمه ی راک (دستگاه ماهور) 00:59 0 299 تومان
17 راک کشمیر (دستگاه ماهور) 00:22 0 299 تومان
18 دو ضربی راک (دستگاه ماهور) 00:54 0 299 تومان
19 کرشمه ی عراق (دستگاه ماهور) 00:39 0 299 تومان
20 آواز عراق (دستگاه ماهور) 00:25 0 299 تومان
21 فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 00:23 0 299 تومان
22 رنگ ماهور (دستگاه ماهور) 02:01 0 299 تومان
23 دستگاه همایون 00:04 0 299 تومان
24 پیش درآمد همایون (دستگاه همایون) 07:28 0 299 تومان
25 درآمد (دستگاه همایون) 00:24 0 299 تومان
26 کرشمه 1 (دستگاه همایون) 00:54 0 299 تومان
27 چهارمضراب 1 (دستگاه همایون) 01:34 0 299 تومان
28 کرشمه 2 (دستگاه همایون) 01:26 0 299 تومان
29 چهارمضراب 2 (دستگاه همایون) 00:36 0 299 تومان
30 چکاوک (دستگاه همایون) 01:06 0 299 تومان
31 چهارمضراب چکاوک (دستگاه همایون) 01:41 0 299 تومان
32 بیداد (دستگاه همایون) 00:21 0 299 تومان
33 چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) 02:33 0 299 تومان
34 بیات راجه (دستگاه همایون) 01:04 0 299 تومان
35 چهارمضراب بیات راجه (دستگاه همایون) 01:00 0 299 تومان
36 فرود 1 (دستگاه همایون) 00:22 0 299 تومان
37 منصوری (دستگاه همایون) 00:37 0 299 تومان
38 دو ضربی منصوری (دستگاه همایون) 01:00 0 299 تومان
39 بختیاری (دستگاه همایون) 01:30 0 299 تومان
40 فرود 2 (دستگاه همایون) 00:32 0 299 تومان
41 رنگ همایون (دستگاه همایون) 02:17 0 299 تومان
42 آواز بیات اصفهان 00:04 0 299 تومان
43 پیش درآمد (آواز بیات اصفهان) 07:08 0 299 تومان
44 درآمد اول کرشمه (آواز بیات اصفهان) 00:44 0 299 تومان
45 چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 00:51 0 299 تومان
46 درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 00:56 0 299 تومان
47 بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 00:17 0 299 تومان
48 چهارمضراب بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 00:43 0 299 تومان
49 آواز بیات راجه و کرشمه (آواز بیات اصفهان) 01:18 0 299 تومان
50 عشاق - اوج (آواز بیات اصفهان) 00:36 0 299 تومان
51 شاه ختایی (آواز بیات اصفهان) 00:36 0 299 تومان
52 رهاب (آواز بیات اصفهان) 00:35 0 299 تومان
53 گوشه ی افشاری (آواز بیات اصفهان) 00:27 0 299 تومان
54 چهارمضراب افشاری (آواز بیات اصفهان) 00:59 0 299 تومان
55 آواز افشاری (آواز بیات اصفهان) 00:46 0 299 تومان
56 رهاب (آواز بیات اصفهان) 00:26 0 299 تومان
57 عشاق (آواز بیات اصفهان) 00:25 0 299 تومان
58 فرود به اصفهان (آواز بیات اصفهان) 00:30 0 299 تومان
59 رنگ بیات اصفهان (آواز بیات اصفهان) 02:36 0 299 تومان

اطلاعات

خواننده
گروه همنوازان نفیر
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
7135
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.