گروه نوازی، آوازی | پیمان سلطانی

گفت و شنید

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آفرینش 04:26 1 800 تومان
2 نجوا 01:48 0 800 تومان
3 ستایش 06:14 0 800 تومان
4 سرود عشق 01:25 0 800 تومان
5 صبر 03:23 0 800 تومان
6 شکوه 06:08 0 800 تومان
7 امید 02:31 0 800 تومان
8 شهسوار 01:42 0 800 تومان
9 حسرت 05:56 0 800 تومان
10 هم نفس 03:13 0 800 تومان
11 گمشده 03:35 0 800 تومان
12 فریاد 07:26 0 800 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.