سامر حبیبی

کمانچه نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی) - لوح سوم

تک نوازی و دو نوازی
(0 )

7,500 تومان
1 دستگاه چهارگاه 1 02:48 0 200 تومان
2 دستگاه چهارگاه 2 02:01 0 200 تومان
3 دستگاه چهارگاه 3 00:27 0 200 تومان
4 دستگاه چهارگاه 4 00:47 0 200 تومان
5 دستگاه چهارگاه 5 00:49 0 200 تومان
6 دستگاه چهارگاه 6 00:39 0 200 تومان
7 دستگاه چهارگاه 7 01:54 0 200 تومان
8 دستگاه چهارگاه 8 01:45 0 200 تومان
9 دستگاه چهارگاه 9 00:49 0 200 تومان
10 دستگاه چهارگاه 10 00:48 0 200 تومان
11 دستگاه چهارگاه 11 00:55 0 200 تومان
12 دستگاه چهارگاه 12 00:25 0 200 تومان
13 دستگاه چهارگاه 13 02:37 0 200 تومان
14 دستگاه ماهور 1 00:45 0 200 تومان
15 دستگاه ماهور 2 01:06 0 200 تومان
16 دستگاه ماهور 3 01:34 0 200 تومان
17 دستگاه ماهور 4 01:15 0 200 تومان
18 دستگاه ماهور 5 00:43 0 200 تومان
19 دستگاه ماهور 6 00:49 0 200 تومان
20 دستگاه ماهور 7 00:53 0 200 تومان
21 دستگاه ماهور 8 00:43 0 200 تومان
22 دستگاه ماهور 9 00:42 0 200 تومان
23 دستگاه ماهور 10 01:02 0 200 تومان
24 دستگاه ماهور 11 01:08 0 200 تومان
25 دستگاه ماهور 12 01:21 0 200 تومان
26 دستگاه ماهور 13 01:27 0 200 تومان
27 دستگاه ماهور 14 01:39 0 200 تومان
28 دستگاه ماهور 15 00:53 0 200 تومان
29 دستگاه ماهور 16 00:20 0 200 تومان
30 دستگاه ماهور 17 00:23 0 200 تومان
31 دستگاه ماهور 18 00:58 0 200 تومان
32 دستگاه ماهور 19 00:52 0 200 تومان
33 دستگاه ماهور 20 00:53 0 200 تومان
34 دستگاه ماهور 21 00:48 0 200 تومان
35 دستگاه ماهور 22 02:00 0 200 تومان
36 دستگاه ماهور 23 02:47 0 200 تومان
37 دستگاه راست پنجگاه 1 00:49 0 200 تومان
38 دستگاه راست پنجگاه 2 00:52 0 200 تومان
39 دستگاه راست پنجگاه 3 00:45 0 200 تومان
40 دستگاه راست پنجگاه 4 00:38 0 200 تومان
41 دستگاه راست پنجگاه 5 00:54 0 200 تومان
42 دستگاه راست پنجگاه 6 00:48 0 200 تومان
43 دستگاه راست پنجگاه 7 00:42 0 200 تومان
44 دستگاه راست پنجگاه 8 00:31 0 200 تومان
45 دستگاه راست پنجگاه 9 00:30 0 200 تومان
46 دستگاه راست پنجگاه 10 01:31 0 200 تومان
47 دستگاه راست پنجگاه 11 00:49 0 200 تومان
48 دستگاه راست پنجگاه 12 00:36 0 200 تومان
49 دستگاه راست پنجگاه 13 00:41 0 200 تومان
50 دستگاه راست پنجگاه 14 01:45 0 200 تومان
51 دستگاه راست پنجگاه 15 00:57 0 200 تومان
52 دستگاه راست پنجگاه 16 01:18 0 200 تومان
53 دستگاه راست پنجگاه 17 01:08 0 200 تومان
54 دستگاه راست پنجگاه 18 01:05 0 200 تومان
55 دستگاه راست پنجگاه 19 00:41 0 200 تومان
56 دستگاه راست پنجگاه 20 01:06 0 200 تومان
57 دستگاه راست پنجگاه 21 01:02 0 200 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.