سامر حبیبی

کمانچه نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی) - لوح دوم

تک نوازی و دو نوازی
(0 )

7,500 تومان
1 دستگاه نوا 1 02:27 0 200 تومان
2 دستگاه نوا 2 01:14 0 200 تومان
3 دستگاه نوا 3 01:14 0 200 تومان
4 دستگاه نوا 4 01:34 0 200 تومان
5 دستگاه نوا 5 01:39 0 200 تومان
6 دستگاه نوا 6 01:36 0 200 تومان
7 دستگاه نوا 7 01:29 0 200 تومان
8 دستگاه نوا 8 00:52 0 200 تومان
9 دستگاه نوا 9 00:34 0 200 تومان
10 دستگاه نوا 10 01:28 0 200 تومان
11 دستگاه نوا 11 01:27 0 200 تومان
12 دستگاه نوا 12 01:08 0 200 تومان
13 دستگاه نوا 13 01:00 0 200 تومان
14 دستگاه نوا 14 00:37 0 200 تومان
15 دستگاه نوا 15 00:21 0 200 تومان
16 دستگاه نوا 16 00:34 0 200 تومان
17 دستگاه نوا 17 01:13 0 200 تومان
18 دستگاه همایون 1 01:05 0 200 تومان
19 دستگاه همایون 2 00:29 0 200 تومان
20 دستگاه همایون 3 01:24 0 200 تومان
21 دستگاه همایون 4 01:33 0 200 تومان
22 دستگاه همایون 5 01:11 0 200 تومان
23 دستگاه همایون 6 01:31 0 200 تومان
24 دستگاه همایون 7 00:15 0 200 تومان
25 دستگاه همایون 8 00:54 0 200 تومان
26 دستگاه همایون 9 01:32 0 200 تومان
27 دستگاه همایون 10 01:11 0 200 تومان
28 دستگاه همایون 11 00:48 0 200 تومان
29 دستگاه همایون 12 01:39 0 200 تومان
30 آواز بیات اصفهان 1 01:49 0 200 تومان
31 آواز بیات اصفهان 2 01:18 0 200 تومان
32 آواز بیات اصفهان 3 01:54 0 200 تومان
33 آواز بیات اصفهان 4 01:04 0 200 تومان
34 آواز بیات اصفهان 5 00:49 0 200 تومان
35 آواز بیات اصفهان 6 01:18 0 200 تومان
36 آواز بیات اصفهان 7 02:15 0 200 تومان
37 آواز بیات اصفهان 8 02:12 0 200 تومان
38 آواز بیات اصفهان 9 02:18 0 200 تومان
39 آواز بیات اصفهان 10 02:28 0 200 تومان
40 دستگاه سه گاه 1 01:14 0 200 تومان
41 دستگاه سه گاه 2 01:15 0 200 تومان
42 دستگاه سه گاه 3 01:17 0 200 تومان
43 دستگاه سه گاه 4 01:10 0 200 تومان
44 دستگاه سه گاه 5 01:52 0 200 تومان
45 دستگاه سه گاه 6 01:31 0 200 تومان
46 دستگاه سه گاه 7 01:16 0 200 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.