تک نوازی و دو نوازی | سامر حبیبی

کمانچه نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی) - لوح اول

7,500 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه شور 1 00:44 2 200 تومان
2 دستگاه شور 2 00:55 0 200 تومان
3 دستگاه شور 3 01:02 0 200 تومان
4 دستگاه شور 4 00:43 0 200 تومان
5 دستگاه شور 5 01:54 0 200 تومان
6 دستگاه شور 6 01:30 0 200 تومان
7 دستگاه شور 7 01:09 0 200 تومان
8 دستگاه شور 8 02:22 0 200 تومان
9 دستگاه شور 9 01:03 0 200 تومان
10 دستگاه شور 10 00:44 0 200 تومان
11 دستگاه شور 11 00:48 0 200 تومان
12 دستگاه شور 12 01:00 0 200 تومان
13 دستگاه شور 13 00:37 0 200 تومان
14 دستگاه شور 14 00:57 0 200 تومان
15 دستگاه شور 15 01:11 0 200 تومان
16 دستگاه شور 16 01:13 0 200 تومان
17 دستگاه شور 17 00:49 0 200 تومان
18 آواز ابو عطا 1 00:33 0 200 تومان
19 آواز ابو عطا 2 02:16 0 200 تومان
20 آواز ابو عطا 3 01:24 0 200 تومان
21 آواز ابو عطا 4 02:04 0 200 تومان
22 آواز ابو عطا 5 01:05 0 200 تومان
23 آواز ابو عطا 6 00:46 0 200 تومان
24 آواز ابو عطا 7 02:06 0 200 تومان
25 آواز افشاری 1 01:34 0 200 تومان
26 آواز افشاری 2 01:12 0 200 تومان
27 آواز افشاری 3 00:59 0 200 تومان
28 آواز افشاری 4 02:04 0 200 تومان
29 آواز افشاری 5 01:01 0 200 تومان
30 آواز افشاری 6 02:27 0 200 تومان
31 آواز دشتی 1 00:38 0 200 تومان
32 آواز دشتی 2 00:51 0 200 تومان
33 آواز دشتی 3 00:51 0 200 تومان
34 آواز دشتی 4 01:03 0 200 تومان
35 آواز دشتی 5 01:30 0 200 تومان
36 آواز دشتی 6 00:51 0 200 تومان
37 آواز دشتی 7 00:41 0 200 تومان
38 آواز کرد بیات 1 03:01 0 200 تومان
39 آواز کرد بیات 2 01:30 0 200 تومان
40 آواز بیات ترک 1 00:28 0 200 تومان
41 آواز بیات ترک 2 00:27 0 200 تومان
42 آواز بیات ترک 3 00:48 0 200 تومان
43 آواز بیات ترک 4 00:32 0 200 تومان
44 آواز بیات ترک 5 00:29 0 200 تومان
45 آواز بیات ترک 6 00:32 0 200 تومان
46 آواز بیات ترک 7 02:08 0 200 تومان
47 آواز بیات ترک 8 00:26 0 200 تومان
48 آواز بیات ترک 9 00:50 0 200 تومان
49 آواز بیات ترک 10 00:54 0 200 تومان
50 آواز بیات ترک 11 00:51 0 200 تومان
51 آواز بیات ترک 12 01:34 0 200 تومان
52 آواز بیات ترک 13 00:56 0 200 تومان
53 آواز بیات ترک 14 00:56 0 200 تومان
54 آواز بیات ترک 15 02:05 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
سامر حبیبی
فرامرز پایور
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9193
کد کتابخانه ملی
16942و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.