فرامرز پایور

ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح سوم

آوازی
(0 )

7,500 تومان
1 درآمد (دستگاه چهارگاه) 03:49 0 200 تومان
2 زابل(دستگاه چهارگاه) 00:30 0 200 تومان
3 بسته نگار(دستگاه چهارگاه) 02:05 0 200 تومان
4 پنجه مویه(دستگاه چهارگاه) 00:28 0 200 تومان
5 رجز(دستگاه چهارگاه) 00:45 0 200 تومان
6 هدی(دستگاه چهارگاه) 00:52 0 200 تومان
7 پهلوی(دستگاه چهارگاه) 00:37 0 200 تومان
8 حصار(دستگاه چهارگاه) 02:23 0 200 تومان
9 مخالف(دستگاه چهارگاه) 01:13 0 200 تومان
10 کرشمه(دستگاه چهارگاه) 00:34 0 200 تومان
11 میرزایی(دستگاه چهارگاه) 00:18 0 200 تومان
12 مغلوب(دستگاه چهارگاه) 00:57 0 200 تومان
13 نغمه ی مغلوب(دستگاه چهارگاه) 01:00 0 200 تومان
14 حزان(دستگاه چهارگاه) 01:37 0 200 تومان
15 منصوری(دستگاه چهارگاه) 03:26 0 200 تومان
16 درآمد اول(دستگاه ماهور) 00:51 0 200 تومان
17 پنجه شعری(دستگاه ماهور) 01:17 0 200 تومان
18 داد(دستگاه ماهور) 00:39 0 200 تومان
19 ساربانگ(دستگاه ماهور) 01:24 0 200 تومان
20 حصار(دستگاه ماهور) 01:30 0 200 تومان
21 ابول(دستگاه ماهور) 00:42 0 200 تومان
22 آذربایجانی(دستگاه ماهور) 00:52 0 200 تومان
23 نصیرخانی طوسی(دستگاه ماهور) 00:54 0 200 تومان
24 مرادخانی(دستگاه ماهور) 00:52 0 200 تومان
25 چهارپاره نصیرخانی(دستگاه ماهور) 00:55 0 200 تومان
26 فیلی(دستگاه ماهور) 01:07 0 200 تومان
27 شکسته(دستگاه ماهور) 01:16 0 200 تومان
28 فرود(دستگاه ماهور) 00:12 0 200 تومان
29 خاوران(دستگاه ماهور) 01:38 0 200 تومان
30 دلکش(دستگاه ماهور) 01:49 0 200 تومان
31 عراق(دستگاه ماهور) 00:16 0 200 تومان
32 محیر (دستگاه ماهور) 01:00 0 200 تومان
33 حزین (دستگاه ماهور) 00:48 0 200 تومان
34 راک (دستگاه ماهور) 01:07 0 200 تومان
35 صفیر (دستگاه ماهور) 00:20 0 200 تومان
36 فرود(دستگاه ماهور) 00:26 0 200 تومان
37 راک عبدالله (دستگاه ماهور) 00:56 0 200 تومان
38 راک کشمیر(دستگاه ماهور) 01:04 0 200 تومان
39 نیشابورک(دستگاه ماهور) 00:55 0 200 تومان
40 نیریز (دستگاه ماهور) 00:59 0 200 تومان
41 مثنوی (دستگاه ماهور) 02:09 0 200 تومان
42 ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور) 02:22 0 200 تومان
43 درآمد اول(دستگاه راست پنجگاه) 00:59 0 200 تومان
44 درآمد دوم(دستگاه راست پنجگاه) 01:04 0 200 تومان
45 پنجه شعری(دستگاه راست پنجگاه) 00:27 0 200 تومان
46 راست (دستگاه راست پنجگاه) 00:25 0 200 تومان
47 پروانه(دستگاه راست پنجگاه) 00:49 0 200 تومان
48 نغمه (دستگاه راست پنجگاه) 00:26 0 200 تومان
49 تحریر زیر و رو(دستگاه راست پنجگاه) 00:37 0 200 تومان
50 روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) 01:01 0 200 تومان
51 پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) 00:49 0 200 تومان
52 عشاق(دستگاه راست پنجگاه) 00:34 0 200 تومان
53 سپهر(دستگاه راست پنجگاه) 00:32 0 200 تومان
54 نیریز(دستگاه راست پنجگاه) 01:20 0 200 تومان
55 سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه) 00:34 0 200 تومان
56 بیات عجم(دستگاه راست پنجگاه) 00:52 0 200 تومان
57 محیر (دستگاه راست پنجگاه) 00:11 0 200 تومان
58 قرچه (دستگاه راست پنجگاه) 00:36 0 200 تومان
59 مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) 00:47 0 200 تومان
60 طرز(دستگاه راست پنجگاه) 01:49 0 200 تومان
61 لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) 01:09 0 200 تومان
62 ماوراالنهر (دستگاه راست پنجگاه) 01:44 0 200 تومان
63 ماوراالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست پنجگاه) 01:21 0 200 تومان
64 راک (دستگاه راست پنجگاه) 01:24 0 200 تومان
65 صفیر (دستگاه راست پنجگاه) 00:42 0 200 تومان
66 راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) 01:12 0 200 تومان
67 راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) 01:27 0 200 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.