آوازی | فرامرز پایور

ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح سوم

7,500 تومان (0 )
# عنوان
1 زابل(دستگاه چهارگاه) 00:30 0 200 تومان
2 بسته نگار(دستگاه چهارگاه) 02:05 0 200 تومان
3 پنجه مویه(دستگاه چهارگاه) 00:28 0 200 تومان
4 رجز(دستگاه چهارگاه) 00:45 0 200 تومان
5 هدی(دستگاه چهارگاه) 00:52 0 200 تومان
6 پهلوی(دستگاه چهارگاه) 00:37 0 200 تومان
7 حصار(دستگاه چهارگاه) 02:23 0 200 تومان
8 مخالف(دستگاه چهارگاه) 01:13 0 200 تومان
9 کرشمه(دستگاه چهارگاه) 00:34 0 200 تومان
10 میرزایی(دستگاه چهارگاه) 00:18 0 200 تومان
11 مغلوب(دستگاه چهارگاه) 00:57 0 200 تومان
12 نغمه ی مغلوب(دستگاه چهارگاه) 01:00 0 200 تومان
13 حزان(دستگاه چهارگاه) 01:37 0 200 تومان
14 منصوری(دستگاه چهارگاه) 03:26 0 200 تومان
15 درآمد اول(دستگاه ماهور) 00:51 0 200 تومان
16 پنجه شعری(دستگاه ماهور) 01:17 0 200 تومان
17 داد(دستگاه ماهور) 00:39 0 200 تومان
18 ساربانگ(دستگاه ماهور) 01:24 0 200 تومان
19 حصار(دستگاه ماهور) 01:30 0 200 تومان
20 ابول(دستگاه ماهور) 00:42 0 200 تومان
21 آذربایجانی(دستگاه ماهور) 00:52 0 200 تومان
22 نصیرخانی طوسی(دستگاه ماهور) 00:54 0 200 تومان
23 مرادخانی(دستگاه ماهور) 00:52 0 200 تومان
24 چهارپاره نصیرخانی(دستگاه ماهور) 00:55 0 200 تومان
25 فیلی(دستگاه ماهور) 01:07 0 200 تومان
26 شکسته(دستگاه ماهور) 01:16 0 200 تومان
27 فرود(دستگاه ماهور) 00:12 0 200 تومان
28 خاوران(دستگاه ماهور) 01:38 0 200 تومان
29 دلکش(دستگاه ماهور) 01:49 0 200 تومان
30 عراق(دستگاه ماهور) 00:16 0 200 تومان
31 محیر (دستگاه ماهور) 01:00 0 200 تومان
32 حزین (دستگاه ماهور) 00:48 0 200 تومان
33 راک (دستگاه ماهور) 01:07 0 200 تومان
34 صفیر (دستگاه ماهور) 00:20 0 200 تومان
35 فرود(دستگاه ماهور) 00:26 0 200 تومان
36 راک عبدالله (دستگاه ماهور) 00:56 0 200 تومان
37 راک کشمیر(دستگاه ماهور) 01:04 0 200 تومان
38 نیشابورک(دستگاه ماهور) 00:55 0 200 تومان
39 نیریز (دستگاه ماهور) 00:59 0 200 تومان
40 مثنوی (دستگاه ماهور) 02:09 0 200 تومان
41 ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور) 02:22 0 200 تومان
42 درآمد اول(دستگاه راست پنجگاه) 00:59 0 200 تومان
43 درآمد دوم(دستگاه راست پنجگاه) 01:04 0 200 تومان
44 پنجه شعری(دستگاه راست پنجگاه) 00:27 0 200 تومان
45 راست (دستگاه راست پنجگاه) 00:25 0 200 تومان
46 پروانه(دستگاه راست پنجگاه) 00:49 0 200 تومان
47 نغمه (دستگاه راست پنجگاه) 00:26 0 200 تومان
48 تحریر زیر و رو(دستگاه راست پنجگاه) 00:37 0 200 تومان
49 روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) 01:01 0 200 تومان
50 پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) 00:49 0 200 تومان
51 عشاق(دستگاه راست پنجگاه) 00:34 0 200 تومان
52 سپهر(دستگاه راست پنجگاه) 00:32 0 200 تومان
53 نیریز(دستگاه راست پنجگاه) 01:20 0 200 تومان
54 سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه) 00:34 0 200 تومان
55 بیات عجم(دستگاه راست پنجگاه) 00:52 0 200 تومان
56 محیر (دستگاه راست پنجگاه) 00:11 0 200 تومان
57 قرچه (دستگاه راست پنجگاه) 00:36 0 200 تومان
58 مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) 00:47 0 200 تومان
59 طرز(دستگاه راست پنجگاه) 01:49 0 200 تومان
60 لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) 01:09 0 200 تومان
61 ماوراالنهر (دستگاه راست پنجگاه) 01:44 0 200 تومان
62 ماوراالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست پنجگاه) 01:21 0 200 تومان
63 راک (دستگاه راست پنجگاه) 01:24 0 200 تومان
64 صفیر (دستگاه راست پنجگاه) 00:42 0 200 تومان
65 راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) 01:12 0 200 تومان
66 راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) 01:27 0 200 تومان
67 درآمد (دستگاه چهارگاه) 03:49 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
محسن کرامتی
فرامرز پایور
ژانر
آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
س1/5108
کد کتابخانه ملی
و9379

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.