آوازی | فرامرز پایور

ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح دوم

7,500 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد(دستگاه نوا) 02:35 0 200 تومان
2 گردانیه(دستگاه نوا) 01:25 0 200 تومان
3 نغمه(دستگاه نوا) 01:22 0 200 تومان
4 نیشابورک(دستگاه نوا) 01:50 0 200 تومان
5 عشاق(دستگاه نوا) 01:49 0 200 تومان
6 راجع(دستگاه نوا) 01:53 0 200 تومان
7 عراق(دستگاه نوا) 01:47 0 200 تومان
8 نهفت(دستگاه نوا) 00:51 0 200 تومان
9 خجسته(دستگاه نوا) 00:35 0 200 تومان
10 ملک حسینی(دستگاه نوا) 01:31 0 200 تومان
11 حسینی(دستگاه نوا) 01:33 0 200 تومان
12 نیریز کبیر(دستگاه نوا) 01:09 0 200 تومان
13 رهاب(دستگاه نوا) 00:59 0 200 تومان
14 مسیحی(دستگاه نوا) 00:33 0 200 تومان
15 ناقوس(دستگاه نوا) 00:17 0 200 تومان
16 تخت طاقدیس(دستگاه نوا) 00:37 0 200 تومان
17 شاه ختایی(دستگاه نوا) 01:15 0 200 تومان
18 درآمد (دستگاه همایون) 01:03 0 200 تومان
19 درآمد چکاوک(دستگاه همایون) 00:27 0 200 تومان
20 چکاوک(دستگاه همایون) 01:31 0 200 تومان
21 لیلی و مجنون(دستگاه همایون) 01:42 0 200 تومان
22 شوشتری(دستگاه همایون) 00:25 0 200 تومان
23 دزفولی(دستگاه همایون) 00:51 0 200 تومان
24 بختیاری(دستگاه همایون) 00:09 0 200 تومان
25 موالف 1 (دستگاه همایون) 00:24 0 200 تومان
26 موالف 2(دستگاه همایون) 00:57 0 200 تومان
27 گوشه ی طرز (دستگاه همایون) 00:15 0 200 تومان
28 راز و نیاز(دستگاه همایون) 00:56 0 200 تومان
29 نی داوود (دستگاه همایون ) 02:00 0 200 تومان
30 بیداد(دستگاه همایون) 00:40 0 200 تومان
31 داد (دستگاه همایون) 00:46 0 200 تومان
32 اوج(دستگاه همایون) 00:55 0 200 تومان
33 موالیان(دستگاه همایون) 02:02 0 200 تومان
34 درآمد(آواز بیات اصفهان) 02:02 0 200 تومان
35 جامه دران(آواز بیات اصفهان) 01:36 0 200 تومان
36 بیات شیراز(آواز بیات اصفهان) 01:22 0 200 تومان
37 تحریر چکشی(آواز بیات اصفهان) 00:54 0 200 تومان
38 بیات راجع( آواز بیات اصفهان) 00:31 0 200 تومان
39 تحریر دوتایکی(آواز بیات اصفهان) 00:56 0 200 تومان
40 گوشه ی عراق(آواز بیات اصفهان) 00:59 0 200 تومان
41 تحریر زنگ شتر(آواز بیات اصفهان) 01:33 0 200 تومان
42 اوج(آواز بیات اصفهان) 01:06 0 200 تومان
43 دوتیکه(آواز بیات اصفهان) 01:22 0 200 تومان
44 سوزو گداز(آواز بیات اصفهان) 02:16 0 200 تومان
45 مثنوی(آواز بیات اصفهان) 02:53 0 200 تومان
46 صوفی نامه(آواز بیات اصفهان) 02:19 0 200 تومان
47 درآمد(دستگاه سه گاه) 01:31 0 200 تومان
48 زابل(دستگاه سه گاه) 01:28 0 200 تومان
49 مویه(دستگاه سه گاه) 01:29 0 200 تومان
50 شکسته مویه(دستگاه سه گاه) 01:23 0 200 تومان
51 مخالف(دستگاه سه گاه) 01:41 0 200 تومان
52 زنگ شتر نشیب و فراز(دستگاه سه گاه) 00:32 0 200 تومان
53 مغلوب(دستگاه سه گاه) 01:45 0 200 تومان
54 مثنوی مخالف(دستگاه سه گاه) 01:31 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
محسن کرامتی
فرامرز پایور
ژانر
آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
س1/5108
کد کتابخانه ملی
و9379

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.