آوازی | فرامرز پایور

ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح اول

7,500 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد خارا (دستگاه شور) 00:35 0 200 تومان
2 درآمد شور (دستگاه شور) 00:51 0 200 تومان
3 کرشمه (دستگاه شور) 00:54 0 200 تومان
4 گوشه ی رهاوی (دستگاه شور) 00:36 0 200 تومان
5 سلمک (دستگاه شور) 02:16 0 200 تومان
6 قرچه (دستگاه شور) 01:02 0 200 تومان
7 فرود متمم (دستگاه شور) 00:24 2 200 تومان
8 رضوی (دستگاه شور) 00:24 1 200 تومان
9 تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 00:58 1 200 تومان
10 تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 01:20 1 200 تومان
11 فرود (دستگاه شور) 00:47 0 200 تومان
12 زیرکش سلمک (دستگاه شور) 01:00 0 200 تومان
13 عزال (دستگاه شور) 00:49 0 200 تومان
14 حسینی(دستگاه شور) 00:44 0 200 تومان
15 ملک حسینی(دستگاه شور) 00:57 0 200 تومان
16 دوبیتی(دستگاه شور) 00:36 0 200 تومان
17 خارا(دستگاه شور) 00:37 0 200 تومان
18 فرود متمم(دستگاه شور) 00:28 0 200 تومان
19 شهنار(دستگاه شور) 01:20 0 200 تومان
20 قجر(دستگاه شور) 01:11 0 200 تومان
21 فرود به شور(دستگاه شور) 00:50 0 200 تومان
22 درآمد(آواز ابوعطا) 00:32 0 200 تومان
23 رامکلی(آواز ابوعطا) 01:03 0 200 تومان
24 تحریر نایب اسدالله(آواز ابوعطا) 00:43 0 200 تومان
25 تحریر ابوعطا(آواز ابوعطا) 00:39 0 200 تومان
26 حجاز( آواز ابوعطا) 01:15 0 200 تومان
27 تحریر ابوعطا 2(آواز ابوعطا) 00:39 0 200 تومان
28 چهارپاره(آواز ابوعطا) 01:04 0 200 تومان
29 ترک در چهارپاره(آواز ابوعطا) 00:29 0 200 تومان
30 اوج در چهارپاره(آواز ابوعطا) 01:21 0 200 تومان
31 دستان عرب خسرو شیرین(آواز ابوعطا) 01:09 0 200 تومان
32 گبری(آواز ابوعطا) 00:45 0 200 تومان
33 مثنوی(آواز ابوعطا) 02:26 0 200 تومان
34 درآمد(آواز افشاری) 01:37 0 200 تومان
35 جامه دران(آواز اقشاری) 01:19 0 200 تومان
36 میرزایی(آواز افشاری) 01:12 0 200 تومان
37 قرائی(آواز افشاری) 01:30 0 200 تومان
38 عراق(آوار افشاری) 01:07 0 200 تومان
39 مثنوی(آواز افشاری) 01:56 0 200 تومان
40 شاه ختایی(آواز افشاری) 00:48 0 200 تومان
41 دشتستانی(آواز دشتی) 00:36 0 200 تومان
42 حاجیانی(آواز دشتی) 00:50 0 200 تومان
43 بیدگلی(آواز دشتی) 00:47 0 200 تومان
44 اوج(آواز دشتی) 01:07 0 200 تومان
45 گیلکی(آواز دشتی) 01:46 0 200 تومان
46 کوچه باغی غم انگیز(آواز دشتی) 00:59 0 200 تومان
47 سملی(آواز دشتی) 00:54 0 200 تومان
48 درآمد(آواز کردبیات) 02:21 0 200 تومان
49 حزین(آوز کرد بیات) 01:02 0 200 تومان
50 اوج(آواز کردبیات) 00:28 0 200 تومان
51 تحریر نشیب و فراز(آواز کردبیات) 00:26 0 200 تومان
52 بسته نگار(آواز کردبیات) 00:49 0 200 تومان
53 درآمد سماع حضور(آواز بیات ترک) 00:24 0 200 تومان
54 درآمد اول(آواز بیات ترک) 00:27 0 200 تومان
55 درآمد دوم(آواز بیات ترک) 00:43 0 200 تومان
56 حاجی حسنی(آواز بیات ترک) 00:28 0 200 تومان
57 درآمد سوم(آواز بیات ترک) 00:32 0 200 تومان
58 حاجی حسنی 2(آواز بیات ترک) 00:28 0 200 تومان
59 جامه دران(آواز بیات ترک) 00:40 0 200 تومان
60 محمدصادقی خوانی(آواز بیات ترک) 01:12 0 200 تومان
61 دوگاه(آواز بیات ترک) 00:22 0 200 تومان
62 مهدی ضرابی(آواز بیات ترک) 00:42 0 200 تومان
63 قطار(آواز بیات ترک) 00:55 0 200 تومان
64 امیری شهابی(آواز بیات ترک) 00:52 0 200 تومان
65 روح الارواح(آواز بیات ترک) 01:40 0 200 تومان
66 شکسته اوج (آواز بیات ترک) 00:18 0 200 تومان
67 شکسته(آواز بیات ترک) 00:32 0 200 تومان
68 فرود(آواز بیات ترک) 00:14 0 200 تومان
69 ابول(آواز بیات ترک) 01:02 0 200 تومان
70 مثنوی(آواز بیات ترک) 02:13 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
محسن کرامتی
فرامرز پایور
ژانر
آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
س1/5108
کد کتابخانه ملی
و9379

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.