1 دستگاه شور 1 00:35 1 200 تومان
2 دستگاه شور 2 00:50 0 200 تومان
3 دستگاه شور 3 00:52 0 200 تومان
4 دستگاه شور 4 00:36 0 200 تومان
5 دستگاه شور 5 01:44 0 200 تومان
6 دستگاه شور 6 01:13 0 200 تومان
7 دستگاه شور 7 02:01 0 200 تومان
8 دستگاه شور 8 01:08 0 200 تومان
9 دستگاه شور 9 00:51 0 200 تومان
10 دستگاه شور 10 00:55 0 200 تومان
11 آواز ابو عطا 1 01:24 0 200 تومان
12 آواز ابو عطا 2 01:24 0 200 تومان
13 آواز ابو عطا 3 01:15 0 200 تومان
14 آواز ابو عطا 4 00:45 0 200 تومان
15 آواز ابو عطا 5 00:33 0 200 تومان
16 آواز ابو عطا 6 00:59 0 200 تومان
17 آواز بیات ترک 1 00:30 0 200 تومان
18 آواز بیات ترک 2 00:57 0 200 تومان
19 آواز بیات ترک 3 01:02 0 200 تومان
20 آواز بیات ترک 4 00:31 0 200 تومان
21 آواز بیات ترک 5 00:31 0 200 تومان
22 آواز بیات ترک 6 01:05 0 200 تومان
23 آواز بیات ترک 7 00:19 0 200 تومان
24 آواز بیات ترک 8 00:40 0 200 تومان
25 آواز بیات ترک 9 01:34 0 200 تومان
26 آواز دشتی 1 01:08 0 200 تومان
27 آواز دشتی 2 00:58 0 200 تومان
28 آواز دشتی 3 00:56 0 200 تومان
29 آواز دشتی 4 00:36 0 200 تومان
30 آواز دشتی 5 01:15 0 200 تومان
31 آواز دشتی 6 01:12 0 200 تومان
32 آواز کرد بیات 1 00:45 0 200 تومان
33 آواز کرد بیات 2 02:30 0 200 تومان
34 آواز کرد بیات 3 00:45 0 200 تومان
35 آواز کرد بیات 4 01:21 0 200 تومان
36 آواز افشاری 1 01:47 0 200 تومان
37 آواز افشاری 2 00:44 0 200 تومان
38 آواز افشاری 3 00:45 0 200 تومان
39 آواز افشاری 4 01:11 0 200 تومان
40 آواز افشاری 5 01:07 0 200 تومان
41 آواز افشاری 6 00:48 0 200 تومان
42 دستگاه ماهور 1 00:15 0 200 تومان
43 دستگاه ماهور 2 01:14 0 200 تومان
44 دستگاه ماهور 3 01:43 0 200 تومان
45 دستگاه ماهور 4 01:23 0 200 تومان
46 دستگاه ماهور 5 01:03 0 200 تومان
47 دستگاه ماهور 6 01:04 0 200 تومان
48 دستگاه ماهور 8 01:34 0 200 تومان
49 دستگاه ماهور 9 00:16 0 200 تومان
50 دستگاه ماهور 10 01:24 0 200 تومان
51 دستگاه ماهور 11 00:53 0 200 تومان
52 دستگاه ماهور 12 00:47 0 200 تومان
53 دستگاه ماهور 13 00:57 0 200 تومان
54 دستگاه ماهور 14 01:40 0 200 تومان
55 دستگاه ماهور 14 01:06 0 200 تومان
56 دستگاه ماهور 15 00:29 0 200 تومان
57 دستگاه ماهور 16 01:04 0 200 تومان
58 دستگاه ماهور 17 01:03 0 200 تومان
59 دستگاه ماهور 18 01:03 0 200 تومان
60 دستگاه سه گاه 1 03:25 0 200 تومان
61 دستگاه سه گاه 2 01:43 0 200 تومان
62 دستگاه سه گاه 3 01:08 0 200 تومان
63 دستگاه سه گاه 3 01:53 0 200 تومان
64 دستگاه سه گاه 5 02:33 0 200 تومان
65 دستگاه چهارگاه 1 00:43 0 200 تومان
66 دستگاه چهارگاه 2 00:37 0 200 تومان
67 دستگاه چهارگاه 3 01:35 0 200 تومان
68 دستگاه چهارگاه 4 01:58 0 200 تومان
69 دستگاه چهارگاه 5 01:26 0 200 تومان
70 دستگاه چهارگاه 6 00:49 0 200 تومان
71 دستگاه چهارگاه 7 00:42 0 200 تومان
72 دستگاه چهارگاه 8 00:58 0 200 تومان
73 دستگاه چهارگاه 9 02:10 0 200 تومان
74 دستگاه همایون 1 02:02 0 200 تومان
75 دستگاه همایون 2 01:21 0 200 تومان
76 دستگاه همایون 3 01:19 0 200 تومان
77 دستگاه همایون 4 01:30 0 200 تومان
78 دستگاه همایون 5 01:16 0 200 تومان
79 دستگاه همایون 6 00:48 0 200 تومان
80 دستگاه همایون 7 01:59 0 200 تومان
81 دستگاه همایون 8 01:25 0 200 تومان
82 آواز بیات اصفهان 1 01:25 0 200 تومان
83 آواز بیات اصفهان 2 02:00 0 200 تومان
84 آواز بیات اصفهان 3 00:37 0 200 تومان
85 آواز بیات اصفهان 4 01:13 0 200 تومان
86 آواز بیات اصفهان 5 02:02 0 200 تومان
87 دستگاه نوا 1 01:22 0 200 تومان
88 دستگاه نوا 2 01:07 0 200 تومان
89 دستگاه نوا 3 01:03 0 200 تومان
90 دستگاه نوا 4 00:39 0 200 تومان
91 دستگاه نوا 5 01:50 0 200 تومان
92 دستگاه نوا 6 01:10 0 200 تومان
93 دستگاه ماهور 7 01:34 0 200 تومان
94 دستگاه نوا 7 01:10 0 200 تومان
95 دستگاه نوا 8 00:15 0 200 تومان
96 دستگاه نوا 9 00:16 0 200 تومان
97 دستگاه نوا 10 00:29 0 200 تومان
98 دستگاه نوا 11 01:01 0 200 تومان
99 دستگاه نوا 12 00:51 0 200 تومان
100 دستگاه نوا 13 00:15 0 200 تومان
101 دستگاه نوا 14 00:43 0 200 تومان
102 دستگاه نوا 15 00:40 0 200 تومان
103 دستگاه راست پنجگاه 1 00:53 0 200 تومان
104 دستگاه راست پنجگاه 2 00:43 0 200 تومان
105 دستگاه راست پنجگاه 3 00:23 0 200 تومان
106 دستگاه راست پنجگاه 4 01:08 0 200 تومان
107 دستگاه راست پنجگاه 5 00:51 0 200 تومان
108 دستگاه راست پنجگاه 6 00:32 0 200 تومان
109 دستگاه راست پنجگاه 7 00:16 0 200 تومان
110 دستگاه راست پنجگاه 8 00:59 0 200 تومان
111 دستگاه راست پنجگاه 9 00:32 0 200 تومان
112 دستگاه راست پنجگاه 10 00:30 0 200 تومان
113 دستگاه راست پنجگاه 11 00:20 0 200 تومان
114 دستگاه راست پنجگاه 12 00:15 0 200 تومان
115 دستگاه راست پنجگاه 13 00:55 0 200 تومان
116 دستگاه راست پنجگاه 14 00:33 0 200 تومان
117 دستگاه راست پنجگاه 15 01:15 0 200 تومان
118 دستگاه راست پنجگاه 16 01:33 0 200 تومان
119 دستگاه راست پنجگاه 17 00:41 0 200 تومان
120 دستگاه راست پنجگاه 18 00:46 0 200 تومان
121 دستگاه راست پنجگاه 19 01:05 0 200 تومان
122 دستگاه راست پنجگاه 20 01:56 0 200 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.