1 از برکه های آینه 01:55 0 999 تومان
2 پیش درآمد ابوعطا 09:27 0 999 تومان
3 درآمد ابوعطا، گوشه دشتی، جامه دران 05:47 0 999 تومان
4 ضربان خسته تکرار 04:31 0 999 تومان
5 رامکلی، سیخی 03:36 0 999 تومان
6 گریز پای (چهارمضراب حجاز) 06:03 0 999 تومان
7 آواز حجاز، بزرگ، کوچک، چهار پاره 08:59 0 999 تومان
8 سیل اندوه 03:57 0 999 تومان
9 بغض 09:24 0 999 تومان
10 تا مهتاب 03:08 0 999 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.