تکنوازی و دو نوازی | وحید اسداللهی

Firouz_Aliyev_Vahid_Asadollahi_Jeyhoun_Dadashev_Banafshe

9,000Toman (0 )
# Title
1 گلمدی (چهارگاه و بسته نگار) 05:21 0 1,099 Toman
2 دلکش 05:15 0 1,099 Toman
3 یاشا کونل 04:43 0 1,099 Toman
4 بیات شیراز (تصنیفی) 05:56 0 1,099 Toman
5 اوداغ گز بو داغ گز 04:02 0 1,099 Toman
6 بنفشه (چهارگاه) 04:21 0 1,099 Toman
7 گیردیم یاریم باغچاسینا (چهارگاه) 05:49 0 1,099 Toman
8 چهارگاه (تصنیفی) 05:25 0 1,099 Toman
9 الیک بهار (سه گاه) 05:04 0 1,099 Toman

Information

Simillar

MusicCover profileImage

Comments

No data to display.