تکنوازی و دو نوازی | وحید اسداللهی

بنفشه

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 گلمدی (چهارگاه و بسته نگار) 05:21 0 1,099 تومان
2 دلکش 05:15 0 1,099 تومان
3 یاشا کونل 04:43 0 1,099 تومان
4 بیات شیراز (تصنیفی) 05:56 0 1,099 تومان
5 اوداغ گز بو داغ گز 04:02 0 1,099 تومان
6 بنفشه (چهارگاه) 04:21 0 1,099 تومان
7 گیردیم یاریم باغچاسینا (چهارگاه) 05:49 0 1,099 تومان
8 چهارگاه (تصنیفی) 05:25 0 1,099 تومان
9 الیک بهار (سه گاه) 05:04 0 1,099 تومان

اطلاعات

مشابه

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.