1 گوهر اشک 02:12 6 599 تومان
2 آغاز 01:20 1 599 تومان
3 حسرت 05:37 1 599 تومان
4 کوچه تنهایی 01:55 2 599 تومان
5 قلب داغدار 05:49 1 599 تومان
6 نغمه آه 03:40 1 599 تومان
7 تکنوازی (قانون) 01:42 1 599 تومان
8 رسم دلبری 02:47 0 599 تومان
9 تکنوازی (ترومپت) 01:25 1 599 تومان
10 نامه خدمت 03:09 0 599 تومان
11 تکنوازی (نی) 02:05 0 599 تومان
12 خادمان خاتون 02:20 2 599 تومان
13 وفا 01:52 0 599 تومان
14 کوچه تنهایی (بی کلام) 01:55 1 599 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.