عباس کاظمی

روایت آوازی از استادان قدیم ایران لوح 3

آوازی
(0 )

12,000 تومان
1 محمود اسکویی و ابوالحسن اقبال آذر - دستگاه ماهور 08:44 0 1,000 تومان
2 علی داور (درویش) آواز ابوعطا و تصنیف بیات ترک 23:48 0 1,000 تومان
3 غلامعلی شهپر - مثنوی افشاری 03:12 1 1,000 تومان
4 غلامعلی شهپر - گوشه بختیاری 02:49 1 1,000 تومان
5 قاری - مثنوی افشاری و سه گاه قفقاز 05:42 0 1,000 تومان
6 ناشناس - آواز بیات اصفهان 07:34 0 1,000 تومان
7 حسن فشی - مرکب خوانی آواز ابوعطا به آواز بیات اصفهان 01:52 0 1,000 تومان
8 حسن فشی - مثنوی بیات اصفهان 04:53 0 1,000 تومان
9 قاسم همدانیان - مثنوی افشاری و آواز سه گاه 04:56 0 1,000 تومان
10 درویش حسن خراباتی - دستگاه شور 14:54 0 1,000 تومان
11 رحمت الله مرآتی - ردیف آوازی دستگاه چهارگاه 06:06 0 1,000 تومان
12 رحمت الله مرآتی - آواز افشاری 14:06 0 1,000 تومان
13 عباس کاظمی - ردیف آوازی و سازی سه گاه قفقاز 16:00 0 1,000 تومان
14 فرج الله باقرپور - دستگاه همایون 12:49 0 1,000 تومان
15 ناشناس - آواز ابوعطا 05:31 0 1,000 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.