معاصر | احسان صبوحی

مرثیه واج ها

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پرلود 01:20 1 900 تومان
2 آواز فونمیک 1 03:25 0 900 تومان
3 جرس ها 04:18 0 900 تومان
4 اینترلود 1 01:00 0 900 تومان
5 آواز فونمیک 2 03:51 0 900 تومان
6 کانتوس 1 02:46 0 900 تومان
7 اینترلود 2 01:10 0 900 تومان
8 کانتوس 2 01:26 0 900 تومان
9 ذکر 1 03:42 0 900 تومان
10 اینترلود 3 00:54 0 900 تومان
11 آواز فونمیک 3 01:11 0 900 تومان
12 کانتوس 3 02:07 0 900 تومان
13 اینترلود 4 00:43 0 900 تومان
14 ذکر 2 03:02 0 900 تومان
15 پست لود 01:22 0 900 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
احسان صبوحی
زوبین عسکریه
ژانر
معاصر
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-211
کد کتابخانه ملی
17202و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.