گروه نوازی، آوازی | مهسا عظیمی

این بار من یکبارگی

7,200 تومان (0 )
# عنوان
1 شوریده 07:57 3 1,100 تومان
2 تکنوازی تار 08:08 1 1,100 تومان
3 دور دست 05:20 2 1,100 تومان
4 تکنوازی بربط 02:30 0 1,100 تومان
5 تنگنا 08:35 0 1,100 تومان
6 تکنوازی بربط 2 04:22 0 1,100 تومان
7 پیمان عشق 08:19 0 1,100 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.