آوازی | بهنام سامانی

با تو میخوانم

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تصنیف باران (آواز دشتی) 09:08 1 1,500 تومان
2 آواز دشتی 09:16 0 1,500 تومان
3 تصنیف دوستت میدارم 08:26 0 1,500 تومان
4 تصنیف آشنا سوز (دستگاه سه گاه) 07:21 0 1,500 تومان
5 آواز سه گاه (دستگاه سه گاه) 09:53 0 1,500 تومان
6 چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه) 03:38 0 1,500 تومان
7 آواز مخالف سه گاه (دستگاه سه گاه) 07:22 0 1,500 تومان
8 تصنیف معشوق من (دستگاه سه گاه) 07:05 0 1,500 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.