1 رنگ درآمد 01:18 0 600 تومان
2 تصنیف سرو آزاد 04:21 0 600 تومان
3 برداشت 00:47 0 600 تومان
4 مایه ی شور 04:41 0 600 تومان
5 تصنیف وفاسوز 04:24 0 600 تومان
6 رنگ شور برداشت از رقص گاوال 02:33 0 600 تومان
7 شور شهناز 03:29 0 600 تومان
8 تصنیف قره باغ مارالی 02:23 0 600 تومان
9 بیات ترک 03:44 0 600 تومان
10 شکسته ی فارس، رنگ 01:32 0 600 تومان
11 مبرقع ، فرود به شور 03:55 0 600 تومان
12 تصنیف چخلر، اینجیکدی 03:15 1 600 تومان
13 درآمد همایون 03:21 0 600 تومان
14 همایون، فیلی، مولوی، شوشتر 11:20 0 600 تومان
15 رنگ شوشتر 00:55 0 600 تومان
16 ادامه ی شوشتر 02:19 0 600 تومان
17 تصنیف منظر 01:51 0 600 تومان
18 ترکیب 03:43 0 600 تومان
19 رنگ اوج 01:04 0 600 تومان
20 اوج ، فرود به همایون 03:39 0 600 تومان
21 تصنییف بیلمم نی یه گددیم همایون 04:52 0 600 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.