آموزشی | سید رضا طباطبایی

اوجی در آواز مکتب اصفهان - لوح 3

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه ماهور، دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست 09:58 0 500 تومان
2 دستگاه چهارگاه، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 1 03:34 0 500 تومان
3 دستگاه چهارگاه، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 2 13:03 0 500 تومان
4 دستگاه چهارگاه، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 3 08:56 0 500 تومان
5 دستگاه چهارگاه، در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 4 03:44 0 500 تومان
6 آواز بیات ترک، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 1 08:04 0 500 تومان
7 آواز بیات ترک، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 2 01:42 0 500 تومان
8 آواز بیات ترک، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 3 01:24 0 500 تومان
9 آواز بیات ترک، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 4 03:11 0 500 تومان
10 آواز افشاری، حسب و حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 1 05:57 0 500 تومان
11 آواز افشاری، حسب و حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 2 01:26 0 500 تومان
12 آواز افشاری، حسب و حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 3 02:45 0 500 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
سید رضا طباطبایی
ژانر
آموزشی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9217
کد کتابخانه ملی
16968
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.