آموزشی | سید رضا طباطبایی

اوجی در آواز مکتب اصفهان - لوح 2

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه همایون، دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند 1 15:00 0 800 تومان
2 دستگاه همایون، دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند 2 09:05 0 800 تومان
3 دستگاه همایون، دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند 3 03:00 0 800 تومان
4 دستگاه چهارگاه، یا رب این ماه کدامین مه و امشب چه شب است 1 01:33 0 800 تومان
5 دستگاه چهارگاه، یا رب این ماه کدامین مه و امشب چه شب است 2 05:29 0 800 تومان
6 دستگاه چهارگاه، یا رب این ماه کدامین مه و امشب چه شب است 3 02:36 0 800 تومان
7 دستگاه چهارگاه، یا رب این ماه کدامین مه و امشب چه شب است 4 06:33 0 800 تومان
8 دستگاه سه گاه، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 1 02:50 0 800 تومان
9 دستگاه سه گاه، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 2 17:34 0 800 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
سید رضا طباطبایی
ژانر
آموزشی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9217
کد کتابخانه ملی
16968
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.