تک نوازی و دو نوازی | ابوالحسن صبا

24 چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 چهارمضراب اول شور 02:46 0 600 تومان
2 چهارمضراب دوم شور 03:12 0 600 تومان
3 چهارمضراب اول ابوعطا 01:24 0 600 تومان
4 چهارمضراب دوم ابوعطا 02:20 0 600 تومان
5 چهارمضراب سوم ابوعطا 01:41 0 600 تومان
6 چهارمضراب حجاز ابوعطا 01:42 0 600 تومان
7 چهارمضراب اول بیات ترک 01:52 0 600 تومان
8 چهارمضراب دوم بیات ترک 01:47 0 600 تومان
9 چهارمضراب سوم بیات ترک 02:18 0 600 تومان
10 چهارمضراب اول افشاری 02:24 0 600 تومان
11 چهارمضراب دوم افشاری 01:28 0 600 تومان
12 چهارمضراب دشتی 01:32 0 600 تومان
13 چهار مضراب نوا 01:42 0 600 تومان
14 چهار مضراب اول همایون 01:10 0 600 تومان
15 چهار مضراب دوم همایون 01:31 0 600 تومان
16 چهار مضراب اول اصفهان 01:47 0 600 تومان
17 چهار مضراب دوم اصفهان 01:43 0 600 تومان
18 چهار مضراب سه گاه 01:16 0 600 تومان
19 چهار مضراب مخالف سه گاه 02:14 0 600 تومان
20 چهار مضراب چهارگاه 01:06 0 600 تومان
21 چهار مضراب منصوری 01:22 0 600 تومان
22 چهار مضراب اول ماهور 03:03 0 600 تومان
23 چهار مضراب دوم ماهور 01:10 0 600 تومان
24 چهار مضراب راست پنجگاه 00:34 0 600 تومان

اطلاعات

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.