تک نوازی و دو نوازی | علی کاظمی

60 چهارمضراب برای تار (لوح اول و دوم)

22,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دفتر اول 1 00:31 5 300 تومان
2 دفتر اول 2 00:22 3 300 تومان
3 دفتر اول 3 00:24 1 300 تومان
4 دفتر اول 4 00:19 1 300 تومان
5 دفتر اول 5 00:18 2 300 تومان
6 دفتر اول 6 00:33 2 300 تومان
7 دفتر اول 7 00:21 2 300 تومان
8 دفتر اول 8 00:31 1 300 تومان
9 دفتر اول 9 00:35 0 300 تومان
10 دفتر اول 10 00:26 1 300 تومان
11 دفتر دوم 1 00:37 1 300 تومان
12 دفتر دوم 2 00:33 1 300 تومان
13 دفتر دوم 3 00:23 1 300 تومان
14 دفتر دوم 4 00:54 1 300 تومان
15 دفتر دوم 5 00:19 1 300 تومان
16 دفتر دوم 6 00:25 1 300 تومان
17 دفتر دوم 7 00:35 1 300 تومان
18 دفتر دوم 8 00:40 1 300 تومان
19 دفتر دوم 9 00:26 1 300 تومان
20 دفتر دوم 10 00:32 0 300 تومان
21 دفتر سوم 1 00:59 0 300 تومان
22 دفتر سوم 2 00:49 0 300 تومان
23 دفتر سوم 3 01:00 0 300 تومان
24 دفتر سوم 4 01:07 0 300 تومان
25 دفتر سوم 5 01:06 0 300 تومان
26 دفتر سوم 6 01:08 0 300 تومان
27 دفتر سوم 7 00:48 0 300 تومان
28 دفتر سوم 8 00:46 0 300 تومان
29 دفتر سوم 9 00:47 0 300 تومان
30 دفتر سوم 10 00:40 0 300 تومان
31 دفتر سوم 11 00:37 0 300 تومان
32 دفتر سوم 12 00:50 0 300 تومان
33 دفتر سوم 13 00:59 0 300 تومان
34 دفتر سوم 14 01:01 0 300 تومان
35 دفتر سوم 15 01:23 0 300 تومان
36 دفتر چهارم 1 01:16 0 300 تومان
37 دفتر چهارم 2 01:01 0 300 تومان
38 دفتر چهارم 3 01:10 0 300 تومان
39 دفتر چهارم 4 01:41 0 300 تومان
40 دفتر چهارم 5 01:08 0 300 تومان
41 دفتر پنجم 1 02:10 0 300 تومان
42 دفتر پنجم 2 01:51 0 300 تومان
43 دفتر پنجم 3 01:24 0 300 تومان
44 دفتر پنجم 4 01:38 0 300 تومان
45 دفتر پنجم 5 01:49 0 300 تومان
46 دفتر ششم 1 02:42 0 300 تومان
47 دفتر ششم 2 03:46 0 300 تومان
48 دفتر ششم 3 02:10 0 300 تومان
49 دفتر ششم 4 02:26 0 300 تومان
50 دفتر ششم 5 02:44 0 300 تومان
51 دفتر ششم 6 02:37 0 300 تومان
52 دفتر ششم 7 01:22 0 300 تومان
53 دفتر ششم 8 02:48 0 300 تومان
54 دفتر ششم 9 03:24 0 300 تومان
55 دفتر ششم 10 05:21 0 300 تومان
56 دفتر ششم 11 02:58 0 300 تومان
57 دفتر هفتم 1 03:39 0 300 تومان
58 دفتر هفتم 2 02:11 0 300 تومان
59 دفتر هفتم 3 02:26 0 300 تومان
60 دفتر هفتم 4 03:33 0 300 تومان

اطلاعات

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.