نواحی-مقامی | عباسقلی رنجبری

موسیقی نواحی ایران - موسیقی شمال خراسان - قوچان

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 نوایی 07:55 0 900 تومان
2 اینجتمه 05:38 0 900 تومان
3 حسین یار 07:51 0 900 تومان
4 تجنیس 05:03 0 900 تومان
5 کوراوغلی 03:27 0 900 تومان
6 صندوق مقامی 03:45 0 900 تومان
7 جنگ پیاده 04:23 0 900 تومان
8 مقاملر باشی 05:39 0 900 تومان
9 قره جواهر 04:50 0 900 تومان
10 صنم جانان 02:18 0 900 تومان
11 بی بی 03:24 0 900 تومان
12 درگزی 02:27 0 900 تومان
13 گوگلان 02:53 0 900 تومان
14 آلاقایش 03:45 0 900 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.