1 دیوونگی 02:58 374 400 تومان
2 قسمت 03:07 264 400 تومان
3 چه عشقی 03:05 246 400 تومان
4 نگاهم کن 03:12 204 400 تومان
5 دوباره عشق 02:45 202 400 تومان
6 میروم 02:54 181 400 تومان
7 بارون که زد 03:03 142 400 تومان
8 چنین کنم چنان کنم 03:31 223 400 تومان
9 مجنون 03:43 102 400 تومان
10 دنیای من 03:23 190 400 تومان
11 خدا همین حوالیه 02:32 154 400 تومان
12 شیدایی 03:11 285 400 تومان
13 به چشمات قسم 02:49 113 400 تومان
14 چتر خیس 03:51 126 400 تومان
15 مردم شهر 03:30 103 400 تومان
16 آه نکش 03:33 62 400 تومان
17 جادوی نگاه 03:13 76 400 تومان
18 هیهات 03:01 86 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.