غلامعلی پورعطایی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی تربت جام

نواحی
(0 )

9,000 تومان
1 چاربیتی 08:08 0 900 تومان
2 جمشیدی 10:58 0 900 تومان
3 لیلی و مجنون (داستان) 05:10 0 900 تومان
4 صیاد (داستان) 04:02 0 900 تومان
5 جمشیدی (لحن مصطفی خان) 06:50 0 900 تومان
6 دو بیتی 03:59 0 900 تومان
7 ذکر لا اله الا الله 03:32 0 900 تومان
8 سبز پری (داستان) 03:03 0 900 تومان
9 معراج نامه (داستان) 03:29 0 900 تومان
10 سر حدی 05:19 0 900 تومان
11 الله 03:22 0 رایگان
12 حتن باخرزی 07:57 0 900 تومان
13 حتن تربت جامی 10:12 0 900 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.