پاپ | فرزاد آجری

مست برهوت

3,800 تومان (0 )
# عنوان
1 آه زندگی 04:56 0 500 تومان
2 بی ستاره مرد 03:48 0 500 تومان
3 خزان در بهشت 07:29 0 500 تومان
4 در تنگنای حس و جهت 07:22 0 500 تومان
5 مست برهوت 09:05 0 500 تومان
6 ناشناس 08:55 0 500 تومان
7 ناگهان 01:40 0 500 تومان
8 نقش غم 16:16 0 500 تومان
9 هان ای خدا 06:29 0 500 تومان
10 هیچ مگو 00:36 0 500 تومان
11 گر جان عاشق دم زند 00:25 0 500 تومان
12 صبر تلخ 00:48 0 500 تومان
13 ناله ای می شکند 02:59 0 500 تومان

اطلاعات

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.